KAMU DAVASINA KATILMA

T.C.

YARGITAY

Altıncı Ceza Dairesi

E:2005/16927

K: 2006/4582

T:04.05.2006

KAMU DAVASINA KATILMA
Özet: Yakınan kurum vekillerinin 1412 sayılı CMUK’mn 366. maddesinde öngörülen biçimde katılma isteminde bulun­madığı ve 5271 sayılı CMK’nın katılma kararı verildiği tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olması karşısında, duruşmadaki sözlü beyan esas alınarak zarar gören kurumun katılmasına karar verilemez.

1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) [Madde 366]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 238]

Hırsızlık suçundan sanık Şemsettin ve Sedrettin haklarında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetlerine ilişkin (Mersin Birinci Asliye Ceza Mahkemesi) nden verilen 02.04.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi yakınan vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcı-lığından red isteyen 02.12.2005 tarihli tebliğname ile 12.12.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Yakınan Kurum vekillerinin 1412 sayılı CMUK’mn 366. maddesinde öngörülen biçimde katılma isteminde bulunmadığı ve 5271 sayılı Ceza Muha­kemesi Kanunu’nun katılma kararı verildiği tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olması karşısında; duruşmadaki sözlü beyan esas alınarak zarar gören Kuru­mun katılmasına karar verilmesi hukuki değerden yoksun olup, bu biçimde verilmiş karar ilgili kurum vekiline temyiz hakkı vermeyeceğinden talebin, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK’mn 317. maddesi gereğince istem gibi (REDDİNE), 04.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir