KAMU GÖREVLİSİ / GÖREVLİ YARGI YERİ / MANEVİ TAZMİNAT

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Hukuk Dairesi
E. 2006/6510
K. 2006/7216
T. 14.6.2006
KAMU GÖREVLİSİ
GÖREVLİ YARGI YERİ
MANEVİ TAZMİNAT
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 7]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 27]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 28]
2709 s. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1) [Madde 129]
Davacı K. tarafından, davalı … Üniversitesi Rektörlüğü vd. aleyhine 02.01.2006 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı … Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi aleyhine açılan davanın yargı yolu bakımından görevsizlik nedeniyle reddine, diğer davalılar aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine dair verilen 11.04.2006 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davacının, davalılardan … Üniversitesi Rektörlüğü’ne yönelik temyiz itirazlarının reddi ile adı geçen davalıya ilişkin hükmün onanması gerekir.
2- Davacının diğer davalılar E. İ.’ye yönelik temyiz itirazlarına gelince; dava, manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalı … Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı hastanede göz-katarakt ameliyatı olduğunu, doktor olan diğer davalıların kusurlu eylemleri sonucu sağ gözünde görme kaybı meydana geldiğini ileri sürerek tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece, davalı … Üniversitesi Rektörlüğü hakkında açılan davada yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliğine, diğer davalılar hakkında açılan davanın ise husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Anayasa m. 129/5’de, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, ancak idare aleyhine açılabileceği benimsenmiştir. Ne var ki, bu kural mutlak olmayıp; idari yetkilerin kullanılma alanı ile, eş anlatımla, idari işlem ve eylem niteliğini yitirmemiş davranışlar ile sınırlıdır. Özellikle, haksız eylemlerde; kamu görevlisinin, Anayasa’nın bu güvencesinden yararlanma olanağı bulunmamaktadır. Somut olayda, yukarıda adı geçen ve doktor olan davalıların kişisel kusuruna dayanılarak manevi tazminat isteminde bulunulmuştur. O nedenle, Anayasa’nın 129/5. maddesi hükmünün göz önünde tutulabilmesi söz konusu değildir. Mahkemece, işin esasının incelenmesi;davalıların kişisel kusurlarının bulunup bulunmadığının araştırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda ( 2 )nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA; davacının, davalı … Üniversitesi Rektörlüğü’ne yönelik temyiz itirazlarının ( 1 )nolu bentte açıklanan nedenlerle reddi ile hükmün adı geçen davalıya ilişkin bölümünün ONANMASINA, 14.06.2006 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY :
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerektiğini düşündüğünden bozma kararına katılamıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.