KAMU SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK SUÇU

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
E:2006/444
K:2006/5015
T:6.6.2006
KAMU SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK SUÇU

5320 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEK… [Madde 8]
Sahte rakı imal ederek piyasaya sürmek ve kamu sağlığını tehlikeye düşürmek suçlarından sanıklar B.B.,C.Ç.,Y.Ö.’in 5237 sayılı TCK.nun lehe hükümlerinden yararlanmaları için talepte bulunulmakla yapılan yargılamaları sonunda; hükümlülüklerine dair ( İSTANBUL ) 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.9.2005 gün ve 109 esas, 108 ek karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 25.1.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
Cezanın tür ve tutarına göre sanık C.Ç.müdafiinin duruşma isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca ( REDDİNE ),
Dosya üzerinde yapılan incelemede;
1- 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8. maddesi uyarınca Yargıtay C.Başsavcılığınca mahalline gönderilen dosyalara ilişkin kararların tamamen ortadan kalktığı gözetilerek tüm unsurları ile yeni bir hüküm kurulması gerekirken, bazı hususlarda eski karara atıfta bulunulması ile yetinilmesi,
2- Kabul ve uygulamaya göre de;
a ) Ele geçen rakıların Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olup olmadığı hususunun raporla saptanmasından sonra hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
b ) 2.3.2005 tarihli ihbar tutanağında, O.G.isimli kişinin sahte rakı içmesi nedeniyle rahatsızlanıp Hastaneye kaldırıldığının belirtilmesi karşısında; adı geçen kişinin tanık olarak dinlenilmesi ve bu hususta düzenlenmiş doktor raporları ve hasta müşade ve tabela kağıtları var ise bunların da getirtilip incelenmesi ve gerektiğinde Adli Tıp Kurumundan nihai rapor alınması gerektiğinin düşünülmemesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanıklar C.Ç.,B.B.,Y.Ö.müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA , 06.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir