KAMULAŞTIRMA BEDELİ

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E:2006/4868
K:2006/7597
T:20.06.2006
KAMULAŞTIRMA BEDELİ
Özet: Münavebe ürünü olarak alman buğday, nohut ve korunganın üretim masraflarının İl Tarım Müdürlüğü’nden gelen resmi verilerde gösterilen miktarların altında alınmak suretiyle fazla bedel tespiti doğru değildir.
Ayrıca, kamulaştırmanın baraj rezerv alanı için yapıldığı gözetilerek kamulaştırılan taşınmazın davalı üzerindeki tapu­sunun iptali ile 3402 sayılı Kanun’un 16/C maddesi uyarınca tapudan terkinine karar vermek gerekir.
2942 s. KAMULAŞTIRMA KANUNU [Madde 10]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 16]
Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tesciline dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş, davacı idare vekilince de duruşma isteminde bulunulmuş olmakla, duruşma için belirlenen 21.03.2006 günü temyiz eden davacı idare vekili Avukat İhsan’ın yüzüne karşı usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden, temyiz eden davalılar vekillerinin yokluğunda duruşmaya başlanarak temyiz isteminin süresinde olduğu görülüp, davacı idare vekilinin sözlü açıklamaları din­lendikten sonra, Dairemizin geri çevirme kararından sonra gelen dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor, değer biçme yöntemi bakımından yasa hükümlerine uygundur. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesi de yöntem olarak doğrudur.
Bu nedenle, davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Davacı idare vekilinin temyizine gelince;
1- Münavebe ürünü olarak alınan buğday, nohut ve korunganın üretim masraflarının İl Tarım Müdürlüğü’nden gelen resmi verilerde gösterilen miktarların altında alınmak suretiyle fazla bedel tespiti,
2- Kamulaştırmanın Yazıcı Barajı rezerv alanı için yapıldığı gözetilerek kamulaştırılan taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/C maddesi uyarınca tapudan terkinine karar vermek gerekirken, davacı idare adına tesciline karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 5018 sayılı Yasa uyarınca davacı idare genel bütçeye dahil kuruluşlardan olduğundan, yatırılan temyiz harcının iadesine, davalılardan peşin alınan temyiz harçlarının Hazine’ye irad kaydedilmesine ve yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir