KANUN YARARINA TEMYİZ / NÜFUS KAYITLARINDA ÇELİŞKİ

T.C.

YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
E: 2006/2432
K: 2006/3362
T: 20.04.2006
KANUN YARARINA TEMYİZ
NÜFUS KAYITLARINDA ÇELİŞKİ
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 427]
1587 s. NÜFUS KANUNU [Madde 46]
Davacı Kamu Hukuku ile davalı Nüfus Müdürlüğü ve M. T. arasındaki davada S. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.12.2004 günlü ve 2004/98-104 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 21.3.2006 gün ve Hukuk 2006038827 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Mahkemece M. adlı kişinin 01.8.1985 olan doğum tarihi 1.8.1987 olarak düzeltilmiş ise de adı geçen kişi nüfus kütüğüne 21.8.1985 günü kayıt edilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı sözkonusu olamayacağından böyle bir değişiklik nüfus kayıtlarında çelişki yaratacak niteliktedir.
Hakim nüfus kayıtlarında değişiklik ya da düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamaya özen göstermek durumundadır. Somut olayda davalı M.’ın nüfusa kaydedildiği tarih ile düzeltilen doğum tarihi çelişki yarattığından verilen karar usul ve yasaya aykırıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 20.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir