KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA AYKIRILIK / DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI

T.C.

YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E. 2005/9226
K. 2006/2809
T. 29.3.2006
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA AYKIRILIK
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI
2918 s. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2) [Madde 36]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 72]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 119]
647 s. CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN [Madde 4]
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu”na aykırılık suçundan sanık Muzaffer Kesik”in, anılan Kanunu”nun 36/son, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 119, 72 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun”un 4. maddeleri gereğince 588.090.000 Türk lirası hafif para cezası ile cezalandırılmasına dair, SURUÇ Sulh Ceza Mahkemesinin 01.12.2004 gün ve 2004/144-246 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 15.06.2005 gün ve 26262 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 28.06.2005 gün ve Y.E. 2005/120249 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, sanığın sulh ceza mahkemesi tarafından kendisine yapılan önödeme önerisine uyarak süresinde para cezasını ödediği ve Batman Muhasebe Müdürlüğünün 19.07.2004 gün, Seri B.P.532876 numaralı vezne alındısını dosyaya ibraz ettiği gözetilmeden, davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulmasında isabet görülmemiş Ceza Muhakemesi Kanunu”nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR VE SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Suruç Sulh Ceza Mahkemesinin 01.12.2004 gün ve 2004/144-246 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, Cezanın çektirilmemesine ve sanık hakkındaki kamu davasının karar tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 119. maddesi gereğince ORTADAN KALDIRILMASINA, 29.03.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir