KASTEN ADAM ÖLDÜRME / YARALAMAYA TAM TEŞEBBÜS / VEKALET ÜCRETİ

T.C.
YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi
E. 2006/768
K. 2006/2652
T. 19.6.2006
KASTEN ADAM ÖLDÜRME
YARALAMAYA TAM TEŞEBBÜS
VEKALET ÜCRETİ
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 31]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 33]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 49]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 50]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 448]
Hakan Yellice’yi kasten öldürmekten, Vakkas Yellice’yi yaralamaktan, Fırat Bigiş’i yaralamaya teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Lütfi Erol Ulu, Abdulvahap Karayiğit ile Fırat Bigiş’i yaralamaktan sanık İlhami Uluğ, Lütfi Erol’u yaralamaktan sanıklar Vakkas Yellice, Fırat Bigiş, Kadir Bigiş ile Abdulvahap Karayiğit, Fırat Bigiş’i yaralamaya teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Hacı Ulu’nun yapılan yargılanmaları sonunda:
Hükümlülüklerine ilişkin ( KAHRAMANMARAŞ ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.07.2005 gün ve 249/392 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahil sanıklar vekili taraflarından istenilmiş, sanık Lütfi müdafii duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; sanık Lütfi hakkında duruşmalı, müdahil sanıkların temyizleri veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
Temyiz kapsamına göre; sanıklar Kadir, Fırat, Vakkas ve Abdulvahap hakkında mağdur Lütfi Erol’u yaralamak; sanık Lütfi Erol hakkında adam öldürmek, mağdurlar Vakkas ve Fırat’ı yaralamak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet; sanık İlhami hakkında mağdurlar Fırat ve Abdulvahap’ı yaralamak; sanık Hacı Ulu hakkında ise mağdur Fırat’ı yaralamak ve 6136 Sayılı Yasaya muhalefet suçlarından kurulan hükümlerle ilgili incelemede;
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanık Lütfi Erol’un mağdurlar Vakkas ve Fırat’a yönelik eylemleri hariç diğer suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı sanıklar Kadir, Fırat, Vakkas ve Abdulvahap için takdiri tahfif, sanıklar Lütfi Erol ve İlhami için tahrik ve takdiri tahfif sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar Lütfi Erol, İlhami ve Hacı müdafileri, Lütfi Erol yönünden duruşmalı yapılan incelemede Lütfi Erol için 765 sayılı Yasanın 49 veya 50. maddelerinin uygulanmasının gerektiğine, öldürme suçunun vasfına, İlhami için 765 Sayılı Yasanın 49 veya 50. maddelerinin uygulanmasının gerektiğine ve Hacı için yaralama suçunun sübutuna, müdahil sanıklar Fırat, Vakkas ve Abdulvahap ile sanık Kadir vekilinin sanık sıfatıyla tahrik ve meşru savunma hükümleri ile 647 Sayılı Yasanın 6. maddesinin uygulanmasının gerektiğine, müdahil sıfatıyla sanıklar Lütfi Erol ve İlhami’ye tahrik hükümlerinin uygulanmasının gerekmediğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1- Oluş ve delillere göre; Sanık Lütfi Erol’un iş yerinde kendisine saldırıp etkili eylemde bulunan maktül Hakan dışında mağdur Vakkas’a yakın mesafeden 1 el ateş ederek göğüs sağ arkus kostarumun 2 cm. altından isabetle
toraksa ve batına nafiz, hayati tehlikeye maruz kılar ve 45 gün mutad iştigaline engel olacak şekilde yaralanmasına neden olduğu olayda; kullanılan silahın niteliği, hedef alınan vücut nahiyesi, atış mesafesi ve hasıl olan harabiyet nazara alındığında sanığın ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle mağdur Vakkas’ı öldürmeye tam teşebbüs suçundan 448, 62, 51/2 ve 59. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yaralama suçundan hüküm kurulması,
2- Tüm sanıklar hakkında hüküm kurulurken 5252 Sayılı TCK.nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 9/3. maddesi uyarınca, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK. ile sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK.nun ilgili tüm hükümleri ayrı ayrı uygulanıp karar yerinde gösterilmek suretiyle sanıklar lehine olan cezanın belirlenip uygulanması yerine denetime olanak sağlayacak biçimde bir karşılaştırma yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi,
3- Kabule göre;
a- Maktül ve mağdur Vakkas’la aynı safta yer alan ve saldırıya katıldığı kabul edilen mağdurlar Fırat ve Abdulvahap’a yönelik eylemlerde sanıklar Lütfi Erol ile Hacı hakkında mağdur Fırat’ı ve sanık İlhami hakkında mağdur Abdulvahap’ı yaralamak suçlarında tahrik hükümlerinin uygulanmaması,
b- Sanık Hacı’nın mağdur Fırat’a yönelik eyleminde; mağdur Fırat’a doğru yaptığı atışın isabet etmemesi sebebiyle eylemin yaralamaya tam teşebbüs olarak nitelendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yaralamaya eksik teşebbüs suçundan hüküm kurulması,
c- Sanık Hacı Ulu aleyhine mağdur Fırat’ın da davaya katılmasına karar verildiği ve kendisini de vekille temsil ettirdiği halde sanık Hacı Ulu’dan vekalet ücretinin alınmaması,
d- Adam öldürme suçunda 5 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkum edilen sanık Lütfi Erol hakkında 765 Sayılı Yasanın 31 ve 33. maddelerinin uygulanmaması,
e ) Haklarında 765 Sayılı TCK. hükümlerine göre ceza verilen; sanıklar Lütfi Erol, İlhami ve Hacı’ya tayin olunan aynı neviden cezaların içtima ettirilmemesi,
f- Yargılama nedeniyle adam öldürme suçundan yapılan otopsi giderinin müstakilen sanık Lütfi Erol’dan, yazışma giderlerinin ise mahkum edilen tüm sanıklardan eşit olarak tahsili yerine yazılı şekilde tüm giderlerin tüm sanıklardan müteselsilen alınmasına karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıklar Lütfi Erol, İlhami ve Hacı müdafii ile müdahil sanıklar Fırat, Vakkas ve Abdulvahap ile sanık Kadir vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sanıklar Kadir, Fırat, Vakkas ve Abdulvahap hakkında mağdur Lütfi Erol’u yaralamak; sanık Lütfi Erol hakkında adam öldürmek, mağdurlar Vakkas ve Fırat’ı yaralamak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet; sanık İlhami hakkında mağdurlar Fırat ve Abdulvahap’ı yaralamak; sanık Hacı Ulu hakkında ise mağdur Fırat’ı yaralamak ve 6136 Sayılı Yasaya muhalefet suçlarından kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ( BOZULMASINA ), 19.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir