KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

T.C.

YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi
E: 2005/1712
K: 2006/1639
T: 21.03.2006
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
ÖZET: Eser sözleşmelerinde, akdin feshi iradesinin karsı tarafa ulaşmasıyla fesih olanaklı ise de, kat karşılığı inşa­at sözleşmelerinde diğer tarafın karşı çıkması veya üçüncü şahıslara pay devri olasılığı gibi nedenlerle sözleşmenin feshi yargılamayı gerektirir.
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 355]
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 356]
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 367]
Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili ta­rafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış ol­makla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı arsa sahibi davalı yüklenici şirket ile akdedilen 31.08.2000 tarihli Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin yüklenici temerrüdü nedeniyle feshine karar verilmesini istemiş, mahkemece arsa sahibinin da­vadan önce keşide ettiği 12.06.2002 tarihli ihtarla sözleşmeyi feshettiği, fe­sih için ayrıca dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile da­va reddedilmiş, karar gerekçe yönünden davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki 31.08.2000 tarihli sözleşme kat karşılığı inşaat yapı­mına ilişkin olup, noterde düzenleme şeklinde yapılmıştır. Eser (istisna) söz­leşmelerinde akdin feshi iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla fesih olanaklı ise de, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde diğer tarafın karşı çıkması veya üçüncü şahıslara pay devri olasılığı gibi nedenlerle sözleşmenin feshi yargı­lamayı gerektirmektedir. Sözleşmenin feshedilebilmesi için yargı kararına ih­tiyaç bulunduğu Dairemizin yerleşmiş içtihatları gereğidir. Bu nedenle mah­kemenin davadan önce keşide edilen ihtarla sözleşme tek taraflı olarak fes­hedildiğinden davacının bu davayı açmakla hukuki yararının bulunmadığına dair görüşünde isabet bulunmamaktadır.
Davalı yüklenicinin temerrüdü nedeniyle feshi dava edilen 31.08.2000 ta­rihli sözleşmede arsa sahibi sıfatıyla davacı Tursun dışında Zeliha, Güldes­te, Hüsne, Suzan Mutlu, Zöhre, Sırma, Songül ve İsmail adlı arsa sahipleri­nin de yer aldığı anlaşılmaktadır. Arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmele­rinde birden fazla arsa sahibi varsa feshin birlikte istenmesi zorunludur. (TMK. Md. 692)
O halde mahkemece yapılması gereken iş; davacının bu davayı açmakta hukuki yararının varlığı kabul edilerek, sözleşmede arsa sahibi olarak yer alan davacı dışındaki arsa sahiplerinin de davaya muvafakatlarının sağlan­ması ve bilahare işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. Tüm bu yönler gözetilmeden sözleşmenin tek taraflı fesihle sona erdiğinin kabulü suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, ka­rarın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı ya­rarına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 21.03.2006 gününde oybirliğiyle karar veril­di.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir