KAT MALİKLERİ KURULU / HUSUMET / KAT MALİKLERİNE HUSUMET YÖNELTİLMESİ / KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
E: 2006/18-483
K: 2006/473
T: 28.6.2006
KAT MALİKLERİ KURULU
HUSUMET
KAT MALİKLERİNE HUSUMET YÖNELTİLMESİ
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 32]
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 33]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 38]
Taraflar arasındaki “kat malikleri kurulu kararının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.02.2005 gün ve 2001/100 E. – 2005/117 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 13.10.2005 gün ve 8319-8941 sayılı ilamı ile,
( … Dava, 07.01.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptaline ilişkin olup, mahkemece Kat Mülkiyeti Yasası’nın 32. maddesi anlamında bir kat malikleri kurulu kararı bulunmadığından davanın kabulü ile, 07.01.2001 günlü toplantıda alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmiştir.
Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre kat malikleri kurulu kararlarının iptali davalarında husumetin karara olumlu oylan ile katılan tüm bağımsız bölüm maliklerine yöneltilmesi gerekir. Mahkemece, davalı kat malikleri dışında kalan ve iptali istenilen karara olumlu oylan ile katılan kat maliklerinin saptanıp bunların da yöntemince davaya dahil edilmeleri gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan esas hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir… ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, kat malikleri kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.
Davacı vekili, … Sitesinin, 07.01.2001 tarihli olağan genel kurulunda alınan kararların, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve diğer kanunlara aykırı olduğunu; yeter sayı ile alınmadığını, oylamaya katılanların yetkili olmadıklarını, vekaletlerin gösterilmediğini, ibranın yanlış olduğunu ileri sürerek, anılan genel kurulda alınan kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davada husumetin, yönetim kurulu üyelerine değil, karara olumlu oy veren bütün kat maliklerine yöneltilmesi gerektiğini cevaben bildirmiştir.
Yerel mahkemece, getirtilen karar defteri ve toplantı tutanakları incelendiğinde, iptali istenen toplantıda alınan kararların tüm kat maliklerince imzalanmadığı, kimlerin olumlu, kimlerin olumsuz oy kullandıklarının tespit edilemediği, ibraz edilen hazirun cetveli ve toplantı tutanağının kat malikleri kurulu kararı sayılamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne; … Sitesi kat malikleri kurulunun 07.01.2001 günlü toplantısında alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmiştir. Davalı vekilinin temyizi üzerine hüküm özel dairece, yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş mahkemece, önceki kararda direnilmiştir.
İlke olarak, medeni haklardan istifade ehliyeti bulunan bir gerçek veya tüzel kişi, davada taraf olma ehliyeti ile sahiptir. Gerçek veya tüzel kişiliği olmayan kimselerin taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle, kat malikleri kurulu toplantısı ve kararlarının iptali davalarında husumet kat malikleri kurulu ya da yöneticiler kuruluna yöneltilemez.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32. maddesine göre, kat malikleri kurulu, kat maliklerinden oluşmaktadır. Bu itibarla kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca, kat malikleri kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada toplantıya katılan ve iptali istenen kararın oluşması için olumlu oy kullanan tüm kat maliklerinin davalı gösterilmesi zorunludur. Hukuk Genel Kurulu’nun 2003/18-565 E., 790 sayılı kararı da bu yöndedir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre somut olayda, iptali istenen 07.01.2001 tarihli site kat malikleri kurulu toplantısına katılan ve olumlu oy kullanan tüm kat maliklerinin davalı gösterilmedikleri anlaşılmaktadır. Bu durumda, davada taraf olmayan diğer kat maliklerinin tespit edilmesi, davaya dahil edilerek taraf teşkilinin sağlanması sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.
O halde Hukuk Genel Kurulu’nca benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu durumda direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 28.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.