KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA İTİRAZ / YÖNETİM KURULU KARARINA İTİRAZ

T.C.

YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi

E:2006/2585

K: 2006/3564

T: 27.04.2006

KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA İTİRAZ
YÖNETİM KURULU KARARINA İTİRAZ
Özet: Yönetim kurulu kararlarına karşı öncelikle kat malikleri kuruluna başvurulması ve bu kurulca verilecek karara karşı mahkemeye başvurulması gerekir.

634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 33]

Dava dilekçesinde 27.10.2003 ve 07.12.2003 tarihli kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava dilekçesinde 27.10.2003 günlü yönetim kurulu kararı ile 07.12.2003 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden kat müikiyetli anataşınmazda 15 bağımsız bölüm bulunduğu, iptali istenilen 07.12.2003 günlü genel kurul kararının beş kat malikinin olumlu oyu ile alındığı, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 30. maddesinin birinci fıkrası hükmünde, kat malikleri kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanacağı öngörül­düğünden, somut olayda toplantı yeter sayısı sağlanamadığı anlaşılmakla, mahkemece sözü edilen kat malikleri kurulu kararının bu nedenle iptal edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.

Ancak;

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesinin birinci fıkrasında kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat maliki veya kat maliklerinin mahkemeye başvurarak hakimin müdahalesini isteyebileceği hükme bağlanmış olup, yönetim kurulunca alınan kararların iptali için doğrudan mahkemeye başvurulacağı konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Yönetim kurulu kararlarına karşı -niteliği gereği- öncelikle kat malikleri kuruluna başvurulması ve bu kurulca gerekli değerlendirmenin yapılıp sonuçlandırılmasından sonra verilecek olan bu genel kurul kararına razı olmayan kat maliki veya malikleri mahkemeye başvurabilecektir.

Somut olayda mahkemece yukarıdaki ilkeler gözönünde bulundurul­madan 27.10.2003 günlü yönetim kurulu kararının iptaline hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde oldu­ğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMA­SINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir