KAT MÜLKİYETİ / HAKSIZ İŞGAL GİDERİMİ / ECRİMİSİL

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
E: 2006/3524
K: 2006/5264
T: 26.6.2006
KAT MÜLKİYETİ
HAKSIZ İŞGAL GİDERİMİ
ECRİMİSİL
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Ek Madde 1]
Dava dilekçesinde ana yapıya projesine aykırı eklenen bölümün yıkılarak müdahalenin önlenmesi, karşı dava dilekçesinde davalıların proje dışı yaptıkları inşaatların kal’i, müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil istenilmiştir. Mahkemece davanın ve karşı davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ( karşı davacı ) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Asıl davada projeye aykırılıkların giderilmesi ve kal, karşı davada ise ecrimisil ve elatmanın önlenmesi istenilmiş, mahkemece her iki davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının Ek 1. maddesi görev konusunuözel olarak düzenlemiş ve bu yasanın uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemelerinde çözümleneceğini kurula bağlamıştır. Ecrimisil davasının, Kat Mülkiyeti Yasasının uygulanmasından kaynaklanmadığı ve böylece anılan yasa maddesi hükmünün ecrimisil istemi yönünden uygulama olanağı bulunmadığı gözetilerek uyuşmazlığın değerine bakılarak genel hükümlere göre çözümlenmesi gerektiği, davada istenilen ecrimisil tutarı itibariyle görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu göz önünde bulundurularak haksız işgal tazminatı istemine ilişkin davanın ortak yerlere müdahalenin önlenmesi davasından tefrik edilip Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak üzere mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi gerekirken, bu istem yönünden de işin esasına girilip hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir