KEŞİDE YERİ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/9682
K: 2006/12299
T: 08.06.2006
KEŞİDE YERİ
ÖZET: Kısaltılmış olarak yazılan keşide yerinin kabul edi­lebilmesi için bunun belirgin ve duraksamaya mahal bırak­mayacak bir yeri göstermesi gereklidir.
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 688]
Mahalli mahkemesinden verilen kararının müddeti içinde temyizen tetki­ki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu iş ile ilgili dosya mahallin­den daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İcra takibinin dayanağı olan 15.10.2003 vade tarihli ve 15.700.000.000 TL. bedeli bonoda tanzim yerinin (Yeni Bosna – İST) olarak gösterildiği bono aslının incelenmesinden anlaşılmıştır.
14.12.1992 tarih ve 1991/1 E, 1992/5 K sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştir­me kararında da açıklandığı üzere kısaltılmış olarak yazılan keşide yerinin kabul edilebilmesi için bunun belirgin ve duraksamaya mahal bırakmayacak bir yeri göstermesi gereklidir.
Somut olayda dayanak bonoda (İST) olarak belirtilen keşide yerinin (İSTANBUL)’u ifade ettiği ve TTK.nun 688/6. maddesinde öngörülen koşulun oluştuğu sonucuna varılmalıdır.
Bu durumda mahkemece borçlunun sair itiraz nedenleri incelenerek so­nucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme ka­rarının yukarıda yazılı nedenlerle IİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uya­rınca (BOZULMASINA), 08.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KEŞİDE YERİ” hakkında 1 yorum

  1. selahattin özten

    slm çekımın keşide yeri diyarbakır ama dava ise gaziantepte acılmiştir ve bana çekin bedeli kadar para cezası geldı bende keşide yerine itraz ettim BOZULURMU yoksa ne olur SAYGILARIMLA…….

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir