KESİN HÜKÜM

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/10995
K. 2006/13170
T. 19.6.2006
KESİN HÜKÜM
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 237]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece, üçüncü kişi tarafından yapılan şikayet üzerine icra müdürlüğünün 20.04.2005 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kaldırılan 20.04.2005 tarihli icra müdürlüğü işlemine karşı şikayetçi üçüncü kişi tarafından daha önce 21.04.2005 tarihinde şikayet konusu yapılmış ve İzmir 5.İcra Mahkemesinin 26.12.2005 tarih ve 2005/490-265 sayılı kararı ile şikayetin reddine karar verilmiştir. İş bu karar şikayetçi tarafından temyiz edilmediğinden kesinleştiği anlaşılmaktadır. İcra Mahkemesi kararları birbirine karşı kesin hüküm teşkil eder. Bu nedenle üçüncü kişinin yapmış olduğu bu aynı şikayetle ilgili olarak şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir