KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN MUARAZANIN MEN’İ DAVASI

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/6365
K: 2006/7728
T. 13.6.2006
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN MUARAZANIN MEN’İ DAVASI

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 8]

Dava dilekçesinde murazanın men’i istenilmiştir. Mahkemece davanın Vakıf ve Lise müdürlüğü hakkında husumet nedeniyle reddi, dahili davalı hakkında esastan reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada, kira sözleşmesine dayanan muarazanın men’i istenilmiştir. HUMK’un 8. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendi hükmüne göre ancak, tahliye ve tespit ( kira tespiti ) davalarına değere bakılmaksızın sulh mahkemeleri bakar.
Muarazanın men’i isteklerinde ise, yıllık kira bedeline göre, görevli mahkemenin saptanması gerekir.
Taraflar arasındaki kira sözleşmesine göre yıllık kira parası 5 milyar liranın üstünde bulunduğundan davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken sair yönlerden istemin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmamıştır.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.