KİRA TESPİT DAVASI

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Hukuk Dairesi

E: 2006/5190

K: 2006/5580

T:04.05.2006

KİRA TESPİT DAVASI
ÖZET: Taraflar arasında kira parasının miktarına ilişkin olarak mahkemeye müracaat edildiğini ve kira parasının dava yoluyla tespiti istendiğine göre, davalı taraf artırıl­ması istenilen veya karar verilecek miktarı ödemeye başla­sa bile dava ret edilmeyip, bu miktar tespit edilerek hüküm altına alınmalıdır. Davalının tespit edilecek miktarı kabul ederek ödeme yapması, dava açılmasına sebep olup olmaması ve yargılama giderlerinden sorumluluğu yönünden et­kilidir.

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 94]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 417]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 421]

Dava dilekçesinde kira parasının 01.01.2004 gününden başlayarak aylık 320-YTL olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidil­miş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü­tün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, 01.01.2004 tarihinden başlayan döneme ilişkin kira parasının tespiti istenilmiştir.

Mahkemece, kira parasının 251-YTL olarak tespiti gerektiği, davalının ise yeni dönemde kira bedelini artırarak 250-YTL olarak ödediğinden bahisle konusu kalmayan davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında kira parasının miktarına ilişkin olarak mahkemeye mü­racaat edildiğine ve kira parasının dava yoluyla tespiti istenildiğine göre; da­valı taraf artırılması istenilen veya karar verilecek miktarı ödemeye başlasa bile dava ret edilmeyip bu miktar hüküm altına alınarak bir tespit kararı ve­rilmelidir.

Davalının tespit edilecek miktarı kabul ederek ödeme yapması, dava açıl­masına sebep olup olmaması ve yargılama giderlerinden sorumluluğu (HUMK m. 94) yönünden etkilidir.

Yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi doğ­ru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun­dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASI­NA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir