KİRACININ TEMERRÜDÜ / TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/2276
K: 2006/3135
T: 28.03.2006
KİRACININ TEMERRÜDÜ
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ
ÖZET: Kiracı tarafından konutta ödemeli olarak gönderi­len kira parasının alınmamasıyla kiracı temerrütten kurtul­muş olur.
Konutta ödemeli olarak gönderilen paranın alın­maması nedeniyle kiracı tevdii mahalli tayini suretiyle tev­di yerine yatırmazsa davacının alacak davası açmasına en­gel bir hal yoktur. Zira davacının alacağını ilama bağlat­masında hukuki yararı bulunmaktadır.
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 269]
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye-alacak davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bü­tün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı tarafın­dan temyiz edilmiştir.
1 Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece tak­dir edilerek karar verilmiş olmasına, takibe konu kira bedellerinin davalı ta­rafından süresinde konutta ödemeli olarak gönderilmesine ve davacı ala­caklı tarafından kabul edilmediğinin anlaşılmasına göre temerrüt olgusu ger­çekleşmediğinden davacının tahliyeye ilişkin temyiz itirazları yerinde değil­dir.
2 Davacının kira alacağına yönelik temyiz itirazlarına gelince; davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan 01.10.2001 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin 5. maddesinde kira artış şartı “sözleşme so­nunda taraflarca feshedilmediği takdirde bir yıl sonraki kiracı bir yıl önceki yıl kirasının % 65 ilavesi suretiyle ödeneceği” şeklinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin düzenleniş biçiminden artış oranının sadece takip eden ilk yıl için
3 geçerli olduğunun kabulü gerekir. Davacı sözleşmeye dayanarak davalı hak­kında İskenderun Birinci İcra Müdürlüğünün 2004/2124 sayılı takip dosyası ile yaptığı 13.10.2004 tarihli icra takibinde 2004 yılı yıllık kirası olarak 2.238 YTL’nin tahliye istekli olarak tahsilini istemiş, ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu 21.10.2004 tarihli itiraz dilekçesi ile 2004-2005 kira dönemi kira be­delinin 1700 YTL olduğunu kabul etmiş, bu miktarın konutta ödemeli olarak gönderildiğini ileri sürerek kalan 538 YTL’lik kısma itirazda bulunmuştur. İti­
4 raz üzerine takip durduğundan davacı, İİK.nun 269/1. maddesi uyarınca ödeme emrini ihtar yerine kullanmak suretiyle bu davayı açmış bulunmakta­dır. Davanın bu şekilde açılmasında bir usulsüzlük yoktur. Davalı borçlunun takip üzerine 13.10.2004 ve 02.11.2004 tarihlerinde kira paralarını konutta
5 ödemeli olarak gönderdiği ancak, davacı tarafından alınmadığı PTT idaresi­nin karşılık yazısından anlaşılmıştır. Ne var ki alacaklının alacak talebini ila­ma bağlatmasında hukuki yararı vardır. Bu durumda mahkemece, davalının kabul ettiği kira parası da göz önünde bulundurularak alacağın tahsiline ka­rar verilmesi gerekirken istemin reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün alacağa hasren bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle hükmün tahliyeye ilişkin bölümünün (ONANMASINA), 2 nolu bentte yazılı nedenle hükmün alacağa ilişkin kısmının (BOZULMASINA), 28.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar ve­rildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir