KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ / İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE / İKTİSAP NEDENİYLE TAHLİYE

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/4202
K: 2006/6329
T:05.06.2006
KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE
İKTİSAP NEDENİYLE TAHLİYE
ÖZET:6570 sayılı Yasa kapsamında kalan bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse bu Yasanın 7İd maddesinde ön­görülen sürelerden yararlanarak, dilerse önceki malik ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye dayanarak dava açabi­lir.
6570 s. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [Madde 7]
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar da­vacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıt­lar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava iktisap ve konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme davayı reddetmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
6570 sayılı Yasa kapsamına giren bir taşınmazı iktisap eden kimse diler­se eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşme­nin sonunda, dilerse Yasanın 7/d maddesinde öngörülen sürelerden yarar­lanarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Yeni malikin bu seçenekler­den hangisi yararına ise onu tercih etme hakkı vardır. 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine dayanması halinde yeni malikin iktisap günü de dahil olmak üzere iktisap tarihinden itibaren bir (1) ay içinde kiralananı satın aldığını ve ihtiyacı olduğunu kiracıya bildirmesi ve yine iktisaptan itibaren iktisap günü dahil altı (6) ayın sonunda dava açması gerekir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak iktisabı izleyen bir ay içerisinde ihtar tebliği zorunlu olup bunun son­radan giderilmesi mümkün değildir.
6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine göre açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.
Olayımıza gelince; taraflar arasında davalının kiralanan yerde önceki ma­lik ile yapılan sözleşme ile kiracı olarak bulunduğu sözleşmenin bir yıl süreli olarak kurulduğu, bitim tarihinin 01.08.2005 tarihi olduğu hususunda uyuş­mazlık bulunmamaktadır. Davacı dava dilekçesinde taşınmazı 23.05.2005 tarihinde iktisap ettiğini belirtmiş , davayı 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesi­nin kendisine tanıdığı seçimlik hakkını kullanarak önceki malik ile yapılan sözleşmeye dayanarak açmıştır. Bu durumda sözleşme süresinin sona erdi­ği 31.07.2005 tarihine nazaran bir aylık dava açma süresi içinde 01.08.2005 tarihinde tebliğ edilen ihtarnameye göre 11.10.2005 tarihinde açılan dava süresindedir. Dava süresinde açıldığından işin esasının incelenerek sonucu­na göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde süresinde açılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozul­ması gerekmiştir.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle (BOZULMASINA) ve is­tek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 05.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir