KİRANIN MUACCEL OLMASI

T.C.

YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/755
K: 2006/3332
T: 03.04.2006
KİRANIN MUACCEL OLMASI
ÖZET: Kira sözleşmesinde ödeme zamanının belli olma­ması ve muacceliyet koşulunun bulunması halinde muacce­liydin gerçekleşmesi için ayrıca ihtara gerek yoktur.
6570 s. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [Madde 7]
İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar borçlu tarafından süresi için­de temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşü­lüp düşünüldü.
Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine itiraz edilmeyerek taki­bin kesinleşmesi üzerine, davalı alacaklı icra mahkemesine başvurarak tah­liye isteminde bulunmuştur. Mahkemece muacceliyet koşulunun gerçekle­şebilmesi için ihtar keşide edilmediğinden bahisle istemin reddine karar ve­rilmesi üzerine karar davacı tarafından temyiz olunmuştur.
Takibe dayanak yapılan ve karara esas alınan 01.05.2004 başlangıç ve üç yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulun­mamaktadır. Sözleşmede aylık kira 90.000.000.-TL olarak kararlaştırılmış, peşin olarak her ayın onuncu gününe kadar ödenmesi belirlenmiştir. Ayrıca özel şartlar bölümün 4. maddesinde, bir ayın kira parasının ödenmemesi ha­linde kira süresinin sonuna kadar olan kira bedelinin tamamı muaccel olur şartı yer almaktadır. Bu koşul geçerli olup tarafları bağlar.
Davacı alacaklı 13.07.2005 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi, Aralık 2004 ila Temmuz 2005 ayları kira bedellerin ödenmemesi sebebiyle, diğer aylar kira paralarının muaccel olduğundan bahisle tahliye talepli icra takibi yapmıştır. Davalı yasal sürede icra takibine itiraz etmediğinden takip kesin­leşmiştir. Davalı borçlunun Aralık 2004-Temmuz 2005 aylar kiralarını öde­mediği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece muacceliyet koşulunun gerçekleşmesi için önceden ihtar gönderilmesi gerekti­ği görüşüne yer verilmiş ise de muacceliyet koşulu sözleşme gereğince ki­raların kararlaştırılan sürede, usulüne uygun şekilde ödenmediğinden kendi­liğinden muaccel hale geleceğinden ihtara gerek bulunmamaktadır. Takip kesinleştiğine ve yasal sürede de ödeme yapılmadığına göre temerrüt ger­çekleşmiştir. Mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken istemin reddine karar verilmesi doğru olmadığından, kararın bozulması ge­rekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz har­cının temyiz edene iadesine, 03.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir