KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/860
K: 2006/6912
T: 3.4.2006
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 385]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İcra mahkemesince tefhim edilen kısa kararda davanın kabulüne karar verilmiş gerekçeli kararda ise `davacının davasının kısmen kabulüne` karar verilerek çelişki yaratılmıştır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 10.4.1992 tarih ve 7/4 sayılı kararı gereğince kararlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve verilen kararla bağlı olunmaksızın yeni bir karar vermek üzere mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA , 03.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir