KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK / SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK

T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
E: 2006/222
K: 2006/8111
T: 15.06.2006
KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
SATMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
ÖZET: Sanığın Ekstacy hapı sattığı ihbarı üzerine araçta yapılan aramada 7 adet hap bulunduğu ve sanığın aşama­larda atılı suçu kabul etmediği anlaşılmakla, ele geçen hapların sayısının kişisel kullanım sınırlarında kaldığı ve satma amacına ilişkin hiçbir delilin bulunmaması karşısın­da hapları kullanma amacıyla bulundurduğunun kabulü gerekir.
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 404]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 191]
Satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Bubo hakkında (Aydın Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılama sonunda 25.10.2005 tarihinde, 2004/144 esas, 2005/493 karar sayı ile mah­kumiyet kararı verildiği; hükmün sanık müdafi tarafından süresi içinde tem­yiz edildiği; Yargıtay C. Başsavcılığınca düzelterek onama isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 25.01.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Sanık hakkında, 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi yerine, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin uygulanması, karşı temyiz olmadığından bozma ne­deni yapılmamıştır.
Dosya kapsamına göre; olay günü sanığın sevk ve idaresindeki araçta Ekstacy hap bulunduğu ve bu hapların satıcılığı ihbarının alınması üzerine, söz konusu araçta yapılan aramada suça konu 7 adet Ekstacy hapın yaka­landığı ve sanığın tüm aşamalarda atılı suçu kabul etmediği anlaşılmakta olup; söz konusu hapların sayısının kişisel kullanım sınırları içerisinde sayıla­bilecek miktarda olması ve sanığın bu hapları satmak amacıyla bulundurdu­ğuna ilişkin soyut ihbar dışında hiçbir delilin bulunmaması karşısında; sanı­ğın bu hapları kullanmak amacıyla bulundurduğunun kabulü gerekirken sa­nığın inkarı aleyhine yorumlanarak satmak amacı ile uyuşturucu madde bu­lundurmak suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde gö­rüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA) 15.06.2006 ta­rihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir