LEHE KANUN UYGULAMASI / ADAM ÖLDÜRMEK

T.C.
YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi
E:2004/3094
K:2006/1646
T:26.4.2006
LEHE KANUN UYGULAMASI
ADAM ÖLDÜRMEK
5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 6]
Mustafa’yı kasten öldürmekten, Senem’ i de yaralamaktan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda:Hükümlülüğüne ilişkin ( K. Ağır Ceza Mahkemesi )nden verilen 06.02.2004 gün ve 204/34 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanığın duruşmaya müdafii göndermemesi nedeniyle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
Kabul ve uygulamaya göre, 765 sayılı TCK. hükümleri sanık lehine olduğundan 5237 sayılı TCK.nun tatbiki için bozma yapılmasına gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ve tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle kısmen kabul, kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin, yasal savunma şartlarının oluştuğuna, TCK.nun 50. maddesinin uygulanması gerektiğine, TCK.nun 461. maddesinin uygulanması gerektiğine ve mağdura yönelik eylem hakkında TCK.nun 79. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
a )18.5.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5349 sayılı Kanunun 2. maddesi ile değişik 5252 sayılı TCK.nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasına göre, hüküm fıkrasındaki “ağır hapis” ibaresinin “hapis” olarak değiştirilmesine,
b )5335 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca 1 YTL. ( 1.000.000 TL ) nın küsurları dikkate alınmayacağından sanık hakkında mağdur Senem’e yönelik silahlı yaralama eyleminden verilen sonuç para cezası miktarının 125.-YTL’ye indirilmesine, 5252 sayılı TCK.nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5/1. maddesi uyarınca “ağır para cezasının””adli para cezasına” dönüştürülmesine karar verilmek suretiyle CMUK.nun 322. maddesindeki yetkiye istinaden DÜZELTİLEN hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ( ONANMASINA ) 26.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir