LEHE KANUN UYGULAMASI / ADLİ TIP RAPORU

T.C.
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E: 2006/2706
K: 2006/3034
T:10.04.2006
LEHE KANUN UYGULAMASI
ADLİ TIP RAPORU
ÖZET: Sanık hakkında, 5237 sayılı Kanun’un 102/5. mad­desinin uygulama olasılığı dikkate alınarak, kızlığı bozulan mağdurenin suçun sonucunda beden veya ruh sağlığında bozulma olup olmadığının, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden görüş alınarak belirlenmesi gerekir.
Ayrıca, 5237 sayılı TCK.nun 62. maddesinin yü­rürlüğe girmesinden Önce, 5328 sayılı Kanun’un 2. madde­si ile yapılan değişikliğe göre cezadan 1/6 oranında indi­rim yapılmalıdır.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 62]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 102]
5328 s. ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA K… [Madde 2]
Irza geçme ve yaralama suçlarından hükümlü Gökhan’ın hakkında 5237 sayılı TCK.nun uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili olarak (Karşıyaka Bi­rinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 03.08.2005 gün ve 2005/117 Esas, 2005/235 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Yerel C.Savcısı, katılan vekili ve hükümlü müdafii tarafından istenilmiş oldu­ğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmek­le incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahke­menin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, in­celenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
5237 sayılı Yasanın 102/5. maddesinin uygulanma olasılığı nazara alına­rak kızlığı bozulan mağdurenin suçun sonucunda beden veya ruh sağlığın­da bozulma olup olmadığının Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesinden gö­rüş alınarak saptanması gerektiğinin gözetilmemesi,
5237 sayılı TCK.nun 62. maddesinin yürürlüğe girmesinden önce, 5328 sayılı Kanunun 2. maddesi ile yapılan değişikliğe göre cezadan 1/6 oranın­da indirim yapılması gerektiği halde, yazılı gerekçelerle 1/5 oranında indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, Yerel C.Savcısı, katılan vekili ve hükümlü müdafi-inin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün belirtilen nedenle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 10.04.2006 tarihinde oybirliğiy­le karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir