LEHE KANUN UYGULAMASI / HAKSIZ TAHRİK

T.C.

YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E: 2006/402
K: 2006/2577
T: 29.03.2006
LEHE KANUN UYGULAMASI
HAKSIZ TAHRİK
Özet: Hürriyeti tahdit ve zorla ırza geçmek suçları bakımından, 5252 sayılı Kanun’un 9/3 ve CMK’nın 34 ve 230. maddelerine uygun olarak lehe olan hükmün; önceki ve sonraki kanunların bütün hükümlerinin olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi ve her iki kanunla ilgili uygulamanın denetime olanak verecek şekilde kararda gösterilmesi, tüm bunların gerekçeleri de gös­terilerek hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.
Ayrıca zorla ırza geçme ve yağma suçlarında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığı halde, tahrik nede­niyle cezadan indirim yapılmak suretiyle noksan ceza tayini doğru değildir.
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 51]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 414]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 416]
Irza geçme, yağma, hürriyeti tahdit ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından sanık Hüseyin’in yapılan yargılanması sonunda; 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan beraatine, diğer suçlardan mahkumiyetine dair (Denizli Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 12.10.2005 gün ve 2005/308 Esas, 2005/301 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili, sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi.
6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçundan açılan davaya katılmak mümkün bulunmadığından katılan vekilinin bu suça yönelik temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi uyarınca reddiyle, katılan vekilinin temyizi yönünden ırza geçme, yağma ve hürriyeti tahdit suçları ile sınırlı inceleme yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mah­kemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen katılan vekili, sanık ve müdafisinin sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Hürriyeti tahdit ve zorla ırza geçmek suçları bakımından, 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. ve CMK’nın 34. ve 230. maddelerine uygun olarak lehe olan hükmün; önceki ve sonraki kanunların bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi ve her iki kanunla ilgili uygulamanın denetime olanak verecek şekilde kararda gösterilmesi, tüm bunların gerekçeleri de gösterilerek hüküm kurulması ge­rektiğinin gözetilmemesi,
Kabule göre de;
Zorla ırza geçme ve yağma suçlarından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı halde tahrik nedeniyle cezadan indirim yapılmak suretiyle noksan ceza tayini,
Kanuna aykırı, katılan ile sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi gereğince (BO­ZULMASINA), 29.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.