LEHTARA MÜRACAAT ETMEK / SENETİN PROTESTO EDİLMESİ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/10017
K: 2006/12549
T: 12.06.2006
LEHTARA MÜRACAAT ETMEK
SENETİN PROTESTO EDİLMESİ
ÖZET: TTK 690 göndermesi ile 626 ve 64212 maddeleri gereğince, hamilin lehtara müracaat edebilmesi, yasal sü­resinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır.
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 626]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 642]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 690]
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 170]
Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu Halil vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
TTK’nun 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gere­ken aynı Kanun’un 626 ve 642/2. maddeleri gereğince hamilin lehtara mü­racaat edebilmesi yasal süresi içerisinde, senet keşidecisinin protesto edil­mesine bağlıdır. Alacaklı hamil anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin senet lehtarı olan Halil’i takip edemez. Zira, keşideci protesto edilmediği için lehtar cirantaya karşı müracaat hakkını kaybeder. Bu husus İİK’nun 170/a-2. maddesi gereğince süresinde yapılan itirazlarda icra mah­kemesince re’sen gözetilmelidir.
Somut olayda takip talepnamesine protesto belgesi eklenmediği gibi, alacaklı tarafından yargılama sırasında da sunulmamıştır.
Mahkemece yapılacak iş, yukarıda sözü edilen protesto belgesinin ala­caklı vekilinden istenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesinden ibaret­tir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlu Halil vekilininin temyiz itirazlarının kabulü ile mahke­me kararının yukarıda yazılı nedenlerle IİK 366 ve HUMK’nun 428. maddele­ri uyarınca (BOZULMASINA), 12.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir