LİKİT ALACAK

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/5331
K: 2006/7359
T: 07.04.2006
LİKİT ALACAK
2577 s. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (1) [Madde 28]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizeıı tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
2577 Sayılı Yasanın 28/2 maddesinde tüm yargı hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenlerin genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı yazılıdır. Bir başka deyişle idari yargının edayı içeren ilamları icra dairesinde ilamlı takibe konu edilebilir. İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Sınırlı yetkili İcra Tetkik Merciin yorum yolu ile ilamın infaz edilecek miktarını belirleme yetkisi yoktur. (HGK. nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E.-1997/776 K. sayılı kararında da benimsendiği gibi).
Somut olayda, İdare Mahkemesi ilamının hüküm bölümünde;likit bir alacağa hükmedilmediği, bu nedenle yargılama gideri ve ücreti vekalet dışındaki taleplerle ilgili bu aşamada icra takibi yapılamayacağı gözetilerek anılan kalemler dışındaki takibin iptaline karar vermek gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir