MADDİ HATA / SORUMLULUK ALANI / BİRDEN FAZLA İŞVEREN

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
E. 2006/10065
K. 2006/15375
T. 25.5.2006
MADDİ HATA
SORUMLULUK ALANI
BİRDEN FAZLA İŞVEREN
4857 s. İŞ KANUNU [Madde 6]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 459]
1475 s. İŞ KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 14]
Davacı vekili Dairemizin 10.3.2005 tarihli Bozma kararında davalılardan A.Ltd.Şti.’nin 2002 yılında kurulduğu kabul edilerek bozma yapıldığını, adı geçen şirketin 3.1.1992 yılında kurulduğunu, şirket kuruluş tarihinin yanlış belirlenmesi sebebiyle bozma kararının maddi hataya dayalı olarak yanlış kurulduğunu iddia ederek bozma kararında maddi hata sebebiyle düzeltilmesini talep etmiştir.
Dosya içerisinde Ticaret Sicilinden şirketlerin kuruluşlarıyla ilgili kayıtların celbedilmediği, tarafların birinin sunduğu bilgisayar çıktılarına göre sonuca varıldığı anlaşılmaktadır. Bu kayıtlarda A.Ltd. Şti’nin 3.1.1992 olduğu yazılıdır. Açıklanan nedenlerle, bozma kararında A.Ltd. Şti’nin tescil tarihinin maddi hata sonucu yanlış belirlendiği, bu nedenle de bozma kararının gerekçesinin hatalı olduğu saptandığından 10.3.2005 Tarihli Bozma Kararının ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Mahkemece dava konusu alacaklardan her iki davalı şirketin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu sonucuna varılmış ise de davalı şirketlerin kuruluş tarihleri Ticaret Sicil Kayıtlarından sorularak tespit edilmediği gibi, şirketler arasında ne gibi bir ilişki bulunduğu da saptanmamıştır. Öncelikle davacının hangi tarihlerde hangi davalıya ait işyerinde çalıştığı, şirketlerin unvan değiştirip değiştirmediği, davacının çalıştığı işyerinin davalılar arasında devredilip devredilmediği, hizmet akdi devrinin mevcut olup olmadığı etraflıca tespit edilerek davalıların dava konusu alacaklardan sorumlulukları saptanmalı ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Yetersiz, çelişkili tanık beyanları ve kayıtlarla yetinilerek sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek ilgiliye iadesine 25.5.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir