MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT / TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/4250
K: 2006/7298
T: 15.6.2006
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ
2330 SAYILI GEREĞİNCE YAPILAN ÖDEMELER
2330 s. NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN [Madde 6]
Davacı M. G. vekili Avukat S. A. tarafından, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine 9.2.2004 gününde verilen dilekçe ile yaralamalı trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat dava ve ıslah dilekçesi ile istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; maddi tazminat isteminin aynen, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne dair verilen 29.11.2005 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının maddi tazminat isteminin aynen, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiştir, karar taraflarca temyiz edilmiştir.
Davaya konu trafik kazası, geçici köy korucusu olan davacının askeri aracın içinde görev bölgesine giderken mucura kapılarak devrilmesi sonucu meydana gelmiştir. Olayda davacı % 60 oranında malul kalacak şekilde yaralanmıştır. Davacı, dava dilekçesi ile i milyar lira işgücü kaybı ile 5 milyar lira manevi tazminat istemiştir. 13.07.2005 tarihli bilirkişi raporu ile davacının 54.299.641.669 TL geçici iş göremezlik zararı olduğu belirlenmiş ve davacıya İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından ödenen 10.327.450.000 TL mahsup edilerek 73.972.391.669 TL maddi zararına göre dava dilekçesi bu miktar üzerinden ıslah edilmiştir. Mahkemece, 73.972 YTL maddi, 2.000 YTL manevi tazminata hükmedilmiştir.
Davacıya 2330 sayılı Yasa gereğince 28.06.2002 tarihli kararla 10.327.450.000 TL nakdi tazminat ödenmesine karar verilmiştir. 2330 sayılı Yasa’nın 6. maddesinde bu yasa uyarınca ödenen nakdi tazminatın zarar görenin maddi, manevi zararına karşı ödendiği açıklandığına göre davacıya ödenen bu bedelin içinde manevi tazminat da bulunmaktadır. Manevi tazminatın bölünmezliği ilkesi gereğince davacıya ayrıca manevi tazminat verilmesi doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş, maddi ve manevi tazminat miktarları belirlenerek davacıya ödenen nakdi tazminat miktarından düşüldükten sonra kalan miktar kadar davacı yararına maddi tazminata hükmedilmesinden ibarettir. Açıklanan nedenle davacının manevi zararı nakdi tazminat ile karşılanmış olmasına rağmen ayrıca yeniden manevi tazminata hükmedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) nolu bentte açıklanan davalı yararına BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenle reddine, bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına 15.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir