MAHALLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN DEVRİ

T.C.

YARGITAY
Onaltıncı Hukuk Dairesi
E: 2006/1997
K: 2006/2690
T: 13.04.2006
MAHALLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN DEVRİ
ÖZET: Genel Hukuk Mahkemelerinden Kadastro Mahke­melerine devredilen dosyalarda öncelikle yapılması gere­ken iş, dava dilekçesinin mahalline uygulanıp kapsamının belirlenmesi, yani davanın sınırlarının kesin olarak belir­lenmesidir. Taşınmazın dava edilen kısmı dışında tamamı­nın davalı kabul edilmesi doğru değildir.
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 27]
Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde ol­duğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görü­şüldü.
Kadastro sırasında 375 ada 42, 43 ve 44 parsel sayılı 22419.21, 24236.82 ve 15581.70 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu olduklarından söz edilerek malik haneleri açık bırakılmak suretiyle tesbit edilmiştir. Davacılar tarafından davalılar aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan elatmanın önlenmesi davası, davaya konu olan parseller hakkında tutanak düzenlenmiş olması nedeniyle Kadast­ro Mahkemesine aktarılmıştır. Kadastro Mahkemesinde çekişmeli parsel tu­tanakları ile dava dosyalan birleştirilerek yapılan yargılama sonunda; çekiş­meli 375 ada 42, 43 ve 44 parsellerin 3/6 hisselerinin davacı Doğan, 1/6 his­selerinin davacı Mehmet Vasıf ve 2/6 hisselerinin veraset ilamındaki paylan oranında Hasib mirasçıları adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Mehmet Vasıf ile davalı İbrahim Etem vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece davaya konu 375 ada 42, 43 ve 44 numaralı parsellerin ta­rım arazisi niteliğinde bulunduğu ve davacı tarafın dayanağını oluşturan ta­pu kaydı kapsamında kaldığı kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuş isede; yapılan araştırma, inceleme ve uygulama karar için yeterli bulunmamak­tadır. Davacılar Doğan ve Mehmet Vasıf vekili tarafından düzenlenen 01.06.2000 tarihli dilekçeyle Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müraca­at ederek 26.12.1980 tarih 350 numaralı tapu kapsamında kalan yaklaşık 7500 metrekare yere davalı İbrahim Etem’in haksız yere müdahale ettiği be­lirtilerek adı geçenin müdahalesinin men’ine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir. Yargılamanın devamı sırasında taşınmazın bulunduğu çalışma alanında kadastro faaliyetlerinin başlaması ve taşınmazla ilgili tutanağın dü­zenlenmiş olması nedeniyle dosya Kadastro Mahkemesine aktarılmış ve yargılamaya kaldığı yerden devam olunmuştur. Genel Hukuk Mahkemelerinden devredilen dosyalarda öncelikle yapılması gereken iş davacı tarafça Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinin mahalline uygulanıp kapsa­mının belirlenmesi, bir diğer ifadeyle davanın sınırlarının kesin olarak belir­lenmesidir. Mahkemece Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesi­nin mahalline uygulanıp kapsamının belirlenmemesi ve dava yaklaşık olarak 7,5 dönüm yer için açıldığı halde 60 dönümü aşkın miktara ulaşan 42, 43 ve 44 numaralı taşınmazların tamamının davalı kabul edilmesi doğru değildir. Dava dilekçesi uygulanıp kapsamı belirlenmeden işin esasına girilip incele­me yapılması isabetli bulunmamaktadır. Hal böyle olunca öncelikle; dava di­lekçesi mahalline uygulanıp davalı parsel belirlenmeli, dava dışı olan parsel­lerin olağan usule göre kadastro işlemlerinin yapılıp tamamlanması için tuta­nakları Kadastro Müdürlüğüne gönderilmeli, bundan sonra davaya konu ta­şınmazı kenardan çevreleyen parsellerin tutanak ve dayanağını oluşturan belgeler getirtilip dosya ikmal edildikten sonra mahallinde keşif icra edilme­lidir. Keşif sırasında davacıların dayandığı tapu kaydıyla diğer tüm kayıtlar uygulanıp kapsamı belirlenmeli, dinlenecek bilirkişi ve tanıklardan davaya konu yerin geçmişte ne durumda bulunduğu, kime ait olduğu, kimden nasıl intikal ettiği, kim tarafından ne zamandan beri ne suretle kullanıldığı, kamu orta malı mer’a veya eski nehir yatağı olup olmadığı, eski nehir yatağı ise imar ihyaya konu edilip edilmediği, imar ihyaya konu edilmiş ise bu işlemin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı etraflıca sorulup maddi olaylara daya­lı olarak açıklattırılma!!, davacıların dayanağını oluşturan tapu kaydının batı­da ırmak okuyup Kızılırmak’ın yer değiştirdiğinin bilirkişi ve tanıklarca ifade edilmesi ve bu ifadelerin eylemli duruma uygun olması nedeniyle kaydın de­ğişebilir hudutlu olup miktarıyla geçerli bulunduğu ve tutanağın malik hanesinin açık olması nedeniyle mahkemece gerçek malik adına tescil kararı ve­rilebileceği nazara alınmak suretiyle tüm deliller birlikte değerlendirilip sonu­cuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün (BOZULMASINA), 13.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir