MENFİ TESPİT DAVASI / YAZILI DELİL

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/4684
K: 2006/10478
T: 27.06.2006
MENFİ TESPİT DAVASI
YAZILI DELİL
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 72]
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatı tarafından duruşmalı, davacı avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililerce çağrı kağıdı gönderilmiştir. Belli gün­de davalı M. ve vekili avukat B. ile davacı vekili avukat C.’nin gelmiş ol­ma­rıy­la duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları din­le­nil­dikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davalının P. Kooperatifindeki 24 nolu kooperatif hissesini 40.020.000.000. TL bedelle satın alıp bedelin 30.000.000.000. TL’ si karşı­lı­ğın­da 4 adet bono verdiğini, bakiye bedelinin ise devir sözleşmesi yapıl­dığında ve devir işleminin kooperatif kayıtlarına işleneceği zaman ödeneceği­nin ka­rar­laştırıldığını, ancak birkaç gün sonra kooperatif üyelik hakkı devir söz­leşmesi imzaladıklarını ve senet bedellerini ödemesine rağmen, davalının senetleri son­ra iade edeceğini söylediğini ve iade etmeyip icra takibine koydu­ğunu ileri sürerek, senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespiti ile icra tehdidi altında ödediği 4.864.000.000. TL ‘sinin faizi ile davalıdan istirdadına karar veril­me­sini istemiştir.
Davalı, dava konusu senetlerin kooperatif hisse devri karşılığında veril­di­ğini, ancak davacının senet bedelini ödemediğini, kooperatif kayıtlarını devir işle­minin işlenebilmesi için matbu devir sözleşmesi imzalanmasının zo­run­lu oldu­ğunu,davacının sözleşmeyi sonradan doldurduğunu, kendisinde bu­lunan söz­leşme aslında bedel ve tarih bölümünün boş olduğunu, tacir olan da­vacının senetleri al­madan ödeme yapmayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne, davacının borçlu olmadığının tespitine, da­vacı tarafından ödenen 4.864.000.000. TL’sinin faizi ile davalıdan alınma­sına karar verilmiş hüküm, taraflarda temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerekti­rici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı tarafından açılan dava menfi ve istirdsat davasıdır. Davacı, ko­o­pera­tif hisse devri nedeniyle davalıya verdiği dört adet senet bedelini vadesin­den önce ödediğini, ancak davalının senetleri iade etmeyip icra takibine koydu­ğunu ileri sür­müş, delil olarak da kooperatif üyelik hakkı devir sözleşmesine dayan­mıştır.Ancak davacı, davalı ve dava dışı kooperatif tarafından dosyaya ibraz edi­len matbu sözleş­melerin el yazısı ile doldurulan bölümlerinde farklılık bulun­makta, davacı sözleşme­sinin 26.06.2003 tarihinde imzalandığını ileri sürmekte, dava dışı kooperatifin 18.5.2005 tarihli yazısına göre; sözleşmenin kooperatife 19.03.2003 tarihinde ibraz edildiği, kooperatif tarafından sunulan sözleşmede tarih olmadığı, davalı tarafından sunulan sözleşmede ise miktar hanesinin boş olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, davacı tarafından ibraz edi­len sözleşmede bedelin tamamının nakden ödendiği belir­tilmesine ve davacı da aynı iddia da bulunmasına rağmen, senetlerden arta kalan bakiye bedelin, dava­cının yönetim kurulu başkanlığını yaptığı kooperatifin müteah­hidi olan dava dışı K. AŞ’nin avansından 20.3.2003 tarihinde ödendiğinin koope­ratif tara­fından bildirilmesine göre, davacı tarafından ibraz edilen sözleşmede yazılı bedelin nakden ödenme­diği ve tarihin sonradan doldurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda senetler da­valıda olduğuna göre, 19.3.2003 tarihinde kooperatife ibraz edi­len sözleşmeden sonra 22.3.2003 tarihinde düzenlenen senetlerden dolayı borçlu olmadığını iddia eden davacı iddiasını yasal delillerle ispat etmek zorundadır.Sadece resmi koope­ratif üyelik devir işleminin sağlanabilmesi için imzalandığı yukarıda açıklanan delillerle anlaşılan sözleşme, borcun ödendiğini ispata yeterli değil­dir.Davacı iddiasını ispat için yazılı delil ibraz edemediğine ve dava dilekçesinde “ tüm hukuki deliller” demek suretiyle yemin deliline de dayandığına göre, mahke­mece davacıya ödeme iddiası konusunda davalı tarafa yemin teklif etme hakkı ol­duğu hatırlatırılarak, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bent açıklanan nedenlerle davacının temyiz itiraz­ları­nın reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA,450 YTL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak da­valıya ödenmesine, 27.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

MENFİ TESPİT DAVASI / YAZILI DELİL” hakkında 1 yorum

  1. uğur

    çek ten kaynakalanan alacak karşılığı icra takibi başlattım.karşı taraf itiraz edip menfi tespit davası açtı davayı kaybettim ve temyiz ettim yargıtay davayı benim lehime bozdu ,karşı taraf karar düzeltme yolu ile tekrar yargıtaya gönderdi yargıtay bunuda red etti şimdi mahkeme ne yapacak , nasıl bir prosedür uygulanacak… şimdiden teşekkürler

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir