MEN’İ MÜDAHALE / TAZMİNAT İSTEMİ

T.C
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/4618
K: 2006/6258
T: 02.06.2006

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 4.8.2005 gününde verilen dilekçe ile men’i müdahale tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda;davanın men’i müdahale yönünden kabulüne tazminat yönünden kısmen kabulüne dair verilen 1.12.2005 günlü hükmün Yargıtay ca incelenmesi davacı Hazine vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, meraya yapılan elatmanın önlenmesi, mer’a niteliği kaybettirilmiş bulunan bölümün eski hale getirilmesi için gerekli tazminatın hüküm altına alınması istemine ilişkindir.

Dava dilekçesinde açık bir biçimde davalının elattığı mera bölümü 346,100 metrekare olarak belirtilmiştir.

Yapılan keşif sonucu 6333 parsel numarası ile gösterilen meradan davalı tecavüzünde olan alan 505 metrekare olarak ölçülmüştür. Hüküm verilirken istemden fazlaya hüküm verilemeyeceği kuralına bağlı kalınılmış ise de, dava dilekçesinde belirtilen ve keşfende davalı tecavüzünde olan alan kapsamında bulunduğu anlaşılan 346,100 metrekarelik bölüm için men kararı verilecek yerde 305 metrekarelik alan için hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Karar verilirken ot bedelini isteme hakkının meranın mutasarrıfı olan köy tüzel kişiliğine ait olduğu gözden kaçırılarak bu bedelin Hazineye ödenmesi biçiminde hüküm kurulması doğru değil ise de, hüküm davalı tarafça temyiz edilmediğinden bu yön bozma nedeni yapılmamıştır.,

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davacı idare vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2.6.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir