MEN’İ MÜDAHALE

T.C.

YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/3276
K: 2006/4515
T: 18.4.2006
MEN’İ MÜDAHALE
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 1]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 2]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 8]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 683]
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 23.5.2005 gününde verilen dilekçe ile men’i müdahale, tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen 27.9.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, meraya elatmanın önlenmesi, eski hale getirme bedeli ile ot bedelinin tahsili isteğine ilişkindir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, müdahale edilen yerin ( T.29 ( değeri 4.578.24 YTL eski hale getirme bedeli 2.670.64 YTL ve ot bedeli ise 1.287.63 YTL olmak üzere toplam 8.536.51 YTL.dir.
Niteliği gereğince dava konusunun değeri, müdahale edilen yerin değeri ve eski hale getirme bedeli ile tazminatın toplamından ibarettir.
Davanın açıldığı tarih itibariyle, HUMK.nun 8/1 maddesi ve 5219 sayılı Yasanın 2. maddesi uyarınca, Sulh Hukuk Mahkemesinin görev sınırı ise 5.000.00 YTL.dir.
Yukarıda açıklandığı üzere dava konusunun değeri anılan maddede gösterilen değeri geçtiğinden davaya bakmak Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girer. Kamu düzenine ilişkin görev konusunun mahkemece re’sen gözetilerek dava dilekçesinin görev yönünden reddi yerine davanın esasına girilerek karar verilmiş olması doğru olmadığınadan karar bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının yatırana geri verilmesine, 18.04.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir