MİRAS PAYININ DEVRİ

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/19846
K: 2006/4727
T: 03.04.2006
MİRAS PAYININ DEVRİ
ÖZET: Miras payının devri terekenin tamamı veya bir kıs­mı üzerinde olabilir. Yazılı şekilde yapılması yeterlidir.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 612]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp dü­şünüldü.
Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir(4722 s. K. m. 17)
Dava Türk Kanunu Medenisinin 612. maddesine dayalıdır. Miras payının devri terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde olabilir. Yazılı şekilde yapılması yeterlidir. 06.06.1996 tarihli “Miras Taksim Sözleşmesi” geçerlidir. Bu sözleşmenin 1. maddesindeki hususlar yerine getirilmiş ve sonuçta (99) par­selin 1/2 payı Alaattin, 1/2 payı ise veraseten iştirak olarak Alime ve Ebru ad­larına tapuya kayıtlanmıştır.
Yasal şartlar gerçekleşmiş olup 415 ada 20 parsel hakkındaki davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması doğru değildir.
Sonuç: Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA),
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden iti­baren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03.04.2006 gü­nünde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir