MÜKERRER KADASTRO

T.C

YARGITAY
Onyedinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1455
K: 2006/2766
T: 31.03.2006
MÜKERRER KADASTRO
ÖZET: Somut olayda daha önce 2981 sayılı Yasa uyarın­ca yapılan kadastro işlemlerinin kesinleşmemiş olması kar­şısında, sonradan 3402 sayılı Kanuna göre yapılan kadast­ro tespiti, ikinci (mükerrer) kadastro sayılamaz.
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 22]
Taraflar arasındaki tapu iptali, tescil davası üzerine yapılan yargılama so­nunda: davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı Hazine tarafından süre­si içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı hazine, 2981 sayılı Yasa uygulamasından sonra aynı yerde 3402 sayılı Yasa gereğince yapılan kadastro çalışmasının ikinci kadastro işlemi ol­duğunu ileri sürerek genel kadastro sonucu davalı Kiyasettin adına oluşan Tapu kaydının iptali ve tescil istemiyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile kayıt maliki aleyhine dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine karar ve­rilmiş; hüküm, davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici ne­denlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, gerek dava di­lekçesindeki açıklamalardan ve gerekse son oturumda alınan beyanlardan Hazinenin davasının ikinci kadastronun iptali isteğine yönelik olmasına, da­ha önce 2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan kadastro işlemlerinin kesinleşme­miş olması karşısında sonrada 3402 sayılı Kadastro Yasası hükümlerine gö­re yapılan kadastro tespitinin ikinci (mükerrer) kadastro sayılamayacağına, davada tapu idaresini hasım gösterilmiş olması doğru değil ise de verilen kararın tapu idaresi yönünden kesin hüküm oluşturacağından söz edilmeye­ceğine ve bunun sonucu olarak hüküm ile aleyhinde bir durum yaratılmadı­ğına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itiraz­larının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA) ve 492 sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca Hazineden harç alınmaması­na 31.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir