MÜKERRERLİK İTİRAZI / BORCA İTİRAZ / TAKİBİN MÜKERRER OLMASI

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/10076
K. 2006/12527
T. 12.6.2006
MÜKERRERLİK İTİRAZI
BORCA İTİRAZ
TAKİBİN MÜKERRER OLMASI
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 62]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Genel haciz yolu ile yapılan takipte Kartal 6. İcra Müdürlüğü’nün 2005/5454 esas sayılı takip dosyasında borçluya örnek 49 ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda aynı alacak konusu ile ilgili olarak daha önce Kartal 1. İcra Müdürlüğü’nün 2005/154 esas sayılı takip dosyasında takip yapıldığını ikinci kez yapılan takibin mükerrer olduğunu ileri sürmüştür. Mükerrerlik itirazı borca itiraz olup yasal süre içerisinde borçlunun bu itirazını icra müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. İcra mahkemesine yapılan bu itiraz geçersiz ve gereksiz olduğundan reddedilmesi gerekirken işin esasının incelenip sonuca gidilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir