NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU / NÜFUS KAYDI / ADLİ SİCİL KAYDI

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
E. 2006/3538
K. 2006/4718
T. 25.5.2006
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU
NÜFUS KAYDI
ADLİ SİCİL KAYDI
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 174]
5320 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEK… [Madde 4]
Nitelikli dolandırıcılık suçundan şüpheli Yusuf Ergünenç hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 26.12.2005 tarihli ve 2003/68885 soruşturma, 2005/38818-2190 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanunun 174. maddesi gereğince iadesine dair, ANKARA 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.01.2006 tarihli ve 2005/76 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.01.2006 tarihli ve 2006/5 sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre;
1- Şüphelinin savunmasının 18.09.2003 tarihinde yürürlükte bulunan 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun hükümlerine göre müştekilerin ortak imzalı dilekçeleri okunup, yasal hakları hatırlatılmak suretiyle kolluk tarafından ifadesinin alındığı, 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 4/2. maddesindeki “Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesinden önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış işlem ve kararlar hukuki geçerliliklerini sürdürürler” hükmüne göre şüphelinin ifade alındığı tarihte yürürlükte bulunan 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanması, suretiyle alınan ifadenin kanuna uygun olduğu,
2- Sanık hakkında çıkartılan yakalama emrinin yerine getirilip getirilmemesinin ve sanığın eşi Ayşe Ergünenç’in kolluğa müracaatında eşinin kayıp olduğunu bildirmesine rağmen kayıtlara göre hayatta olduğu anlaşılan sanığın bu durumunun araştırılmasının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 174/1. maddesinde belirtilen iddianamenin iadesi sebepleri arasında yer almadığı,
3- Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 27.12.2005 tarihli ve 2005/16219-12658 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, nüfus ve adli sicil kaydının iddianameye eklenmemesinin iddianamenin iadesi sebepleri arasında bulunmadığı, bu hususun yargılama aşamasında mahkemesince yerine getirilebileceği,
4- Lokman Şimşek hakkında dolandırıcılık suçundan yapılan soruşturma sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 26.12.2005 tarihli ve 2003/68885 sayılı ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği, iddianamenin iadesinde değerlendirmeye alınacak bir husus olmadığı, gözetilmeden itirazın bu yönlerden kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 04.04.2006 gün ve 14548 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 03.05.2006 gün ve YE.2006070249 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:
SONUÇ : Dosya içeriğine göre yasa yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.01.2006 gün ve 2006/5 Müt. Sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığına iadesine, 25.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir