ÖDEME YASAĞI / ŞİKAYET / ÇEKİN SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMESİ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/8946
K. 2006/11526
T. 30.5.2006
ÖDEME YASAĞI
ŞİKAYET
ÇEKİN SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMESİ
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 708]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 720]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İcra takibinin dayanağı olan 31.12.2004 keşide tarihli çekin yasal süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği, ancak muhatap banka tarafından ( iş bu çek hakkında Denizli Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.08.2004 tarih ve 423 sayılı ödeme yasağı kararı bulunduğundan üzerinde hiçbir işlem yapılmamıştır. 31 Aralık 2004 ) şeklinde şerh verilerek bir ödeme yapılmadığı saptanmıştır. Takip alacaklısı tarafından TTK.nun 708. ve 720. maddelerinde öngörülen şekilde çekin muhatap bankaya süresinde ibraz edilmesi suretiyle alacaklının takip hakkını kazandığı anlaşılmaktadır.
Bankanın yukarıda yer verilen meşruhatı alacaklının hukuki durumunu etkilemez. Bu nedenle çekin yasal süresinde ibraz edildiği kabul edilerek borçlu Necip Gül’ün anılan konuya yönelik şikayetinin de reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir