OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI / TESCİL DAVASI

T.C.

YARGITAY
Sekizinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1973
K: 2006/2645
T: 18.4.2006
OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
TESCİL DAVASI
ÖZET: DAVA, TMK.NUN 713/1. MADDESİNE DAYANILARAK AÇILMIŞ OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI OLDUĞUNDAN HAZİNE VE İLGİLİ KAMU TÜZEL KİŞİLERİ AÇILAN BU DAVADA TMK.NUN 713/3. MADDESİNE GÖRE KANUNİ HASIM DURUMUNDADIRLAR. BU NEDENLE ALEYHLERİNE VEKALET ÜCRETİ TAKTİR EDİLEMEZ. MAHKEMENİN DAVALI HAZİNE ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ YÜKLETMESİ DOĞRU OLMAMIŞTIR.
Abdulkadir (dava sırasında ölümü nedeniyle) mirascıları ile Hazine ve H… Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki tescil davasının kabulüne dair Afşin Asliye Hukuk Hâkimliğinden verilen 21.06.2005 gün ve 83/425 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı vekili, dava dilekçesinde mevkii ve hudutları yazdığı bir parça taşınmaz üzerinde 50 yılı aşkın süredir süren zilyetliği bulunduğunu açıklayarak müvekkili adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Hazine vekili dava konusu taşınmazın Göksu çayının terk ettiği yerlerden olup zilyetlikle iktisabının mümkün olmadığını açıklayıp davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmazın 1978 yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında çay yatağı ve kum olması nedeniyle boşluk olarak bırakıldığı Kadastro Müdürlüğünün 29.3.2000 tarihli yazısında bildirilmektedir. Böyle bir yer 3402 sayılı Kadastro Kanununun 17.maddesine göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olup, kamu hizmetine tahsis edilmediği taktirde masraf ve emek sarfıyla imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilmesi halinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14.maddesindeki şartlar da gerçekleştiği taktirde zilyetlikle iktisap edilebilir. Mahkemece taşınmaz üzerinde imar-ihya işlemlerine hangi tarihte başlandığı, imar-ihya işlemlerinin ne şekilde yapıldığı ve hangi tarihte tamamlandığı hususunda araştırma yapılmamış, bu husus mahalli bilirkişi, ziraat mühendisi bilirkişi ve davacı şahitlerinden sorulmamıştır. İmar-ihya işlemlerinin tamamlandığı tarih belirlendikten sonra, başlayacak zilyetliğe değer verilebilecektir. Zilyetlik süresi, imar-ihya işlemlerinin tamamlandığı tarih belirlendikten sonra dava tarihine kadar 20 yılı doldurduğu taktirde TMK.nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14.maddesindeki şartlar birlikte değerlendirilerek tescile karar verilebilir. Eksik incelemeyle karar verilemez.
Davacı Abdulkadir dava sırasında vefat etmiş, mirasçıları davaya iştirak edip, kendilerini vekille temsil ettirmişlerdir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14.maddesine göre davacı Abdulkadir mirasçıları yönünden de zilyetlikle iktisap ettikleri taşınmaz bulunup bulunmadığı hususunun araştırılması gerekir. Mahkemece bu amaçla Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılacak müzekkerelerle davacı Abdulkadir mirasçılarının zilyetlik yoluyla iktisap ettikleri taşınmaz bulunup bulunmadığı sorulmalı ve elde edilecek cevaba göre karar verilmelidir.
Dava, TMK.nun 713/1. maddesine dayanılarak açılmış olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı tescil davası olduğundan Hazine ve ilgili kamu tüzel kişileri açılan bu davada TMK.nun 713/3. maddesine göre kanuni hasım durumundadırlar. Bu nedenle aleyhlerine vekalet ücreti taktir edilemez. Mahkemenin davalı Hazine aleyhine vekalet ücreti yükletmesi doğru olmamıştır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile eksik incelemeye dayalı usul ve kanuna aykırı bulunan hükmün HUMK.nun 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.