ÖNALIM DAVASI / ÖNALIM HAKKI

T.C.
YARGITAY
Altıncı Hukuk Dairesi
E: 2005/1174
K: 2006/4395
T: 24.4.2006
ÖNALIM DAVASI
ÖNALIM HAKKI
ÖZET: TAPUDAKİ SATIŞ BEDELİ İLE ALICIYA DÜŞEN TAPU GİDERLERİNDEN İBARET OLAN ÖNALIM BEDELİNİN DAVACI VE MÜDAHİL DAVACI TARAFINDAN BİRLİKTE MAHKEME VEZNESİNE DEPO EDİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. YARGILAMA SONUNDA MÜDAHİL DAVACININ DAVASI REDDEDİLDİĞİNE GÖRE MÜDAHİL DAVACININ DEPO ETTİĞİ ÖNALIM BEDELİNİN KENDİSİNE İADESİ İLE DAVASI KABUL EDİLEN DAVACIYA ÖNALIM HAKKI TANINMADAN ÖNCE DEPO ETTİĞİ MİKTARI TAPUDAKİ SATIŞ BEDELİ VE GİDERLERİNE TAMAMLAMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ VE BU HUSUS YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA ÖNALIM HAKKINA KONU PAYIN İPTAL VE TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar davalı-asil müdahil tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava önalım hakkı nedeniyle davalıya satılan payın iptal ve tescili istemine ilişkindir.Mahkeme davacı Ömer tarafından açılan davanın kabulüne, müdahil davacı Rahmi’nin davasının süresinde açılmadığından reddine karar vermiş, hüküm müdahil davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre davalı vekilinin tüm, müdahil davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Önalım hakkına konu edilen taşınmazdaki pay davalıya 13.12.2001 tarihinde tapuda 8.000.000.000.TL bedelle satılmış olup, bu satış nedeniyle Ömer tarafından 9.1.2002 tarihinde bu dava açıldıktan sonra paydaşlardan Rahmi önalım hakkına dayanarak payın iptal ve tescili için 6.11.2003 tarihinde asli müdahil olarak davaya müdahale etmiştir. Tapudaki satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerinden ibaret olan önalım bedelinin davacı ve müdahil davacı tarafından birlikte 25.2.2005 tarihinde mahkeme veznesine depo edildiği görülmektedir. Yargılama sonunda müdahil davacının davası reddedildiğine göre müdahil davacının depo ettiği önalım bedelinin kendisine iadesi ile davası kabul edilen davacı Ömer önalım hakkı tanınmadan önce depo ettiği miktarı tapudaki satış bedeli ve giderlerine tamamlaması için süre verilmesi ve bu husus yerine getirildikten sonra önalım hakkına konu payın iptal ve tesciline karar verilmesi gerekirken bu yolda işlem yapılmadan önalım bedelinin depo edilmesinin infaz aşamasına bırakılması doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda 2.bentte açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.