ORMAN KADASTROSU / GENEL KADASTRO

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi
E: 2005/11681
K: 2006/2433
T: 27.03.2006
ORMAN KADASTROSU
GENEL KADASTRO
ÖZET: Suça konu yere ait tespite itiraz davası devam ederken, 2/B madde uygulaması genel kadastro tespitini kesinleştiremeyeceği gibi, daha önce orman sınırlandırması yapılmamış olanlarda 2/B maddesinin uygulaması da mümkün değildir.
Mevcut düzenlemeler karşısında, tespite itiraz da­vası devam ederken, suça konu yerin 2/B uygulamasına ta­bi tutulup kesinleştirilmesinin hukuki bir sonucu olamaz. Bu şekilde, suça konu yerin niteliği orman olarak belirle­nip, bu vasfı tapu siciline hazine adına kaydedildiğinden, sanığın mahkeme kararının kesinleştiği ve tapuya kayıt ta­rihi olan tarihten sonraki eylemlerinde suç kastının yoklu­ğundan söz edilemez.
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 2]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 22]
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak
Suça konu yere ait tespite itiraz davası devam ederken 2/B madde uy­gulaması genel kadastro tespitini kesinleştiremeyeceği gibi, daha önce or­man sınırlandırması yapılmamış olanlarda 2/B maddesi uygulaması da mümkün değildir. 3402 saylı Yasanın 22. maddesi “evvelce tespit, tescil ve­ya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır”. 2/B uygu­lamasıyla ilgili yönetmeliğin 26. maddesi de, “mülkiyet anlaşmazlığının or­man sayılıp yapılmama yönünden tetkik ve halli mahkemeye intikal etmiş sa­halarda itiraz davası açılmamış olsa dahi mülkiyet durumu dava sonunda belirlenir”hükmünü içermektedir.
Mevcut yasal düzenlemeler karşısında tesbite itiraz davası devam eder­ken, suça konu yerin 2/B uygulamasına tabi tutulup kesinleştirilmesinin hu­kuki bir sonucu olamaz. “Suça konu yerin niteliği Kadirli 1. Kadastro Mah­kemesinin Yargıtay Yirminci Hukuk Dairesinin 09.12.1996 tarih ve 96/118487-15-132 sayılı ilamıyla onanarak 07.02.1997 tarihinde kesinleşen 1992/142-304 sayılı ilamına göre orman olarak belirlenip bu vasfıyla tapu si­ciline Hazine adına kaydedildiğinden sanığın mahkeme kararının kesinleşti­ği ve tapuya kayıt tarihi olan 07.02.1997 tarihinden sonraki eylemlerinde suç kastının yokluğundan sözedilemeyeceği ve atılı suçun subut bulacağı göze­tilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, müdahii idare vekili ve Yerel Cumhuriyet Savcısı­nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu se­beplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 27.03.2006 gününde oybirli­ğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir