ORMAN KADASTROSU

T.C.
YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi
E: 2006/4113
K: 2006/7832
T: 05.06.2006
ORMAN KADASTROSU
ÖZET: Somut olayda çekişmeli taşınmazın bulunduğu yer­de orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması yapılmış, çekişmeli parsel diğer parseller ile birlikte özel orman ola­rak sınırlandırılmıştır. Bu özel orman kuzey yönde devlet ormanına bitişiktir. 6831 sayılı Yasanın 7. maddesi ve 5658 sayılı Yasa hükümlerine göre, devlet ormanına bitişik or­manlar, özel orman olarak kabul edilmezse de, özel orman sınırlamasına karşı Orman Genel Müdürlüğü ya da Orman Bakanlığı tarafından dava açılmadığı, koşulları varsa dev­letin hüküm ve tasarrufu altındaki yer iddiası ile dava aç­ma hakkının Hazineye ait olduğu, somut olayda uygulanan Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Hakkındaki Yönetmeliğin, Vasıf Tayinine Esas Olacak Tanımlar başlık­lı 20. maddesi hükmüne göre, devlet ormanlarına bitişik ta­pulu arazi üzerinde bulunan, birbirinin devamı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük oluşturan, yüzölçümü bir bütün ola­rak üç hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bu­lunduğu yerlerin özel orman sayılacağı, çekişmeli parselle-birlikte orman olarak sınırlandırılan taşınmazların, sözü edilen yönetmelikte tanımı yapılan birbirinin devamı niteli­ğinde ve gerçek bir bütünlük oluşturması, bu bütünün yü­zölçümünün üç hektardan çok fazla olması ve eylemli ola­rak 5-30 yaşlarında Kızılcam ağaçlarıyla kapalı bulunma­sı nedeniyle özel orman olarak sınırlandırılması işleminin yönetmeliğe uygun olduğu göz önünde bulundurularak, gerçek kişilerin özel orman kadastrosuna itiraz davasının reddine karar verilmesi gerekir.
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 2]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 7]
Taraflar arasındaki orman tahdidine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar ve­rildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacılar, paylı mülkiyet niteliğiyle adlarına tapuda kayıtlı olan 33.080 m2 yüzölçümlü D… Köyü 213 sayılı parselin yörede yapılan orman kadastro­su sırasında 19.084 rrf’lik bölümünün orman niteliğinde olması nedeniyle özel orman sınırları içine alınmışsa da, taşınmazın tarla niteliğinde olduğunu, orman niteliğini taşımadığını, özel orman kadastrosunun iptali ile 213 sayılı parselin orman sınırları dışına çıkarılmasını istemiştir. Mahkemece çekilmeli parselin, kuzey batı sınırında Kızıldağ Devlet Ormanı ismiyle sınırlandırılıp kesinleşen ormana bitişik olduğu gibi, dava konusu parselle birlikte D… VI Nolu Özel Ormanı ismiyle sınırlandırılan diğer komşu parsellerle birlikte dü­şünüldüğünde, özel orman sınırlandırılmasının yasa ve yönetmeliğe uygun olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılardan sade­ce Kemalettin tarafından temyiz edilmiştir.
Çekişmeli parsel yörede 1957 yılında yapılan genel arazi kadastrosu sı­rasında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davacılar adına tes­pit ve tapuda tescil edilmiştir.
Dava, 10 yıllık yasal süre içinde açılan özel orman kadastrosuna itiraz ni­teliğindedir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 02.02.1996 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması vardır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve çekişmeli 213 sayılı parsel de içinde olmak üzere 742 ila 777 OSN’larıyla birbirine bi­tişik olan 186, 187, 191, 192, 193, 202, 204, 205, 206, 207, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 231, 1766, 1761 ve 1766 sayılı parseller birlikte D… IV Nolu Özel Ormanı ismiyle sınırlandırıldığı, bu özel ormanın kuzey yönde Kızıldağ Devlet Ormanına bitişik olduğu, 6831 sayılı Yasanın 7. maddesi gereğince “Devlet Ormanlarıyla, özel ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların, ormanlarla müşte­rek sınırlarının tayini ve tespitinin orman kadastro komisyonlarınca yapılaca­ğı”31.03.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5658 sayılı Yasa hükümlerine göre, Devlet Ormanına bitişik ormanlar, özel orman olarak kabul edilmezse de,özel orman sınırlamasına karşı Orman Genel Müdürlüğü ya da Orman Ba­kanlığı tarafından dava açılmadığı, koşulları varsa devletin hüküm ve tasar­rufu altındaki yer iddiası ile dava açma hakkının Hazineye ait olduğu, 02 Ey­lül 1986 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve somut olayda uygulanan Or­man Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Hakkındaki Yönetmeliğin, Vasıf Tayinine Esas Olacak Tanımlar başlıklı 20. maddesi hükmüne göre Devlet Ormanlarına bitişik tapulu arazi üzerinde bulunan, birbirinin devamı niteliğin­de ve gerçek bir bütünlük oluşturan, yüzölçümü bir bütün olarak üç hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerlerin özel or­man sayılacağı, çekişmeli parselle birlikte D… VI Özel Ormanı olarak sınırlan­dırılan taşınmazların, sözü edilen yönetmelikte tanımı yapılan birbirinin deva­mı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük oluşturması, bu bütünün yüzölçümü­nün üç hektardan çok fazla olması ve eylemli olarak 5-30 yaşlarında Kızıl­cam ağaçlarıyla kapalı bulunması nedeniyle özel orman olarak sınırlandırıl­ması işleminin yönetmeliğe uygun olduğu göz önünde bulundurularak ger­çek kişilerin özel orman kadastrosuna itiraz davasının reddine karar verilme­sinde isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazları­nın reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), 05.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir