ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ / KISMİ İLAN / TARAF TEŞKİLİ

T.C.
YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi
E:2006/3982
K:2006/8059
T:08.06.2006

ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ
KISMİ İLAN
TARAF TEŞKİLİ
Özet: 3402 sayılı Yasa ‘nın 4/3. maddesi gereğince kurulan komisyonlara, 6831 sayılı Yasa’mn 2/B maddesini uygulama görevi verilmemiştir. Orman niteliğinin kaybı araştırmasına girmeden orman niteliğiyle tespit tutanağı düzenleyip kısmi ilana çıkarlar. Hak sahipleri, nitelik yitirme konusunda değil, eskiden beri orman niteliğinde olmadığı konusunda Kadastro Mahkemesinde dava açabilir.
3402 sayılı Yasa’mn 16/d maddesine göre, ormanlar hak­kında Kadastro Kanunu’nda hüküm olmayan hallerde Orman Kanunu’nun hükümleri uygulanır. Dolayısıyla Kadastro Kanu­nu’nun 4. maddesi gereğince yapılan işlem, 6831 sayılı Orman Yasası ve 3402 sayılı Kadastro Yasası birlikte uygulanarak yapılan karma bir kadastro işlemidir. Dolayısıyla Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ‘nün bu davaları açmasını veya açılan davalara katılmasını önleyen bir Yasa hükmü bulunmamaktadır.
Açılacak bu davada husumet Hazine veya taşınmazın içinde bulunduğu köy tüzel kişiliği ya da davaya konu taşınmaza zilyet olanlara yöneltilebileceği, dava husumet yönünden red edil­meyip, malik hanesi boş bırakılarak tutanak düzenlenmesi gerek­tiği, tespit tutanağı düzenlenmeden keşif yapılması halinde, keşif sırasında belirlenen hak sahiplerinin davaya katılması, tespit tutanağının gönderilmesi halinde dava dosyası ile birleştirilip, tespit tutanağındaki hak sahiplerini de davaya katıp, taraf teşkili sağlandıktan sonra karar verilmelidir.
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 4]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 6]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 26]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 27]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 28]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 29]
3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 30]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 2]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 7]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 9]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 10]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 12]
Taraflar arasındaki orman kadastrosuna itiraz davasının yapılan duruş­ması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı Orman Yöne­timi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı Orman Yönetimi; 03.08.2005 tarihli dava dilekçesinde, Yeni­pazar İlçesi Kükürt Köyü 105 ada 156 sayılı parselin orman sayılan yerlerden olduğu halde, 3402 sayılı Yasa’nın 5304 sayılı Yasa ile değişik 4. maddesi gereğince yörede yapılan orman kadastrosu sırasında orman sınırları dışında bırakıldığını, orman sınırı içine alınarak bu niteliği ile Hazine adına tesciline karar verilmesini isteyerek parselin zilyedine husumet yönelterek dava açmıştır. Kadastro Müdürlüğü’nün 18.08.2005 gün ve 3007 sayılı yazı ceva­bında; Kükürt Köyünde 3402 sayılı Yasa’nın 5304 sayılı Yasa ile değişik 4. maddesi uyarınca önce orman kadastrosu yapılarak 05.07.2005 ve 03.08.2005 tarihleri arasında kısmi ilana çıkartıldığını, arazi kadastrosunun çalışmalarına 04.04.2005 tarihinde başlanılıp halen devam edildiğini, ormana komşu par­sellerin bu arada davaya konu parselin kadastro tespit tutanağı düzenlen­mediğinden tutanak aslı ve krokilerinin gönderilemediğini bildirmesi üzerine; mahkemece, Kadastro Mahkemesinde davanın görülebilmesi için kadastro tespit tutanağının düzenlenmesinin gerekli olduğu, çekişmeli taşınmaz hakkında dava koşulu gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar veril­miş, hüküm, davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, orman kadastrosuna itiraz niteliğindedir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 3402 sayılı Yasa’nın 5304 sayılı Yasa ile değişik 4. maddesi gereğince yapılan ve 05.07.2005-03.08.2005 tarihleri arasında ilan edilip kesinleşmeyen orman kadastrosu bulunmaktadır. Çekişmeli taşınmaz bu işlem sırasında orman sınırları dışında bırakılmış, henüz kadastro tespit tutanağı düzenlenmemiştir.
Mahkemece; dava, arazi kadastrosuna itiraz olarak nitelendirilerek çekişmeli yer hakkında tespit tutanağı düzenlenmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmişse de, bilindiği gibi halen yürürlükte olan yasalarımıza göre, orman kadastrosu 6831 sayılı Orman Yasası hükümlerine göre yapıldığı gibi, 3402 sayılı Kadastro Yasası hükümlerine göre de yapılmaktadır.
1) 6831 sayılı Orman Yasası hükümlerine göre yapılan orman kadast­rosu;
6831 sayılı Yasa’nın 4999 sayılı Yasa ile değişik 7. maddesi hükümlerine göre, “Devlet ormanlarının, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, özel ormanların ve evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların orman­larla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti orman kadastro komisyonlarınca yapılır”. Aynı Yasa’nın 11. maddesi uyarınca “Orman kadastro komisyonlarınca tutanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde Kadastro Mahke­melerine … müracaatla sınırlamaya ve bu Yasa’nın 2. maddesine göre orman sınırı dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir… Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında (orman sınırı içine alınan yerler hakkında) hasım, Orman Genel Müdürlüğü, 2. maddeye göre orman sınırı dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak davalarda ise hasım, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’dür. Orman Genel Müdürlüğünce (kadastro komisyonunca orman sınırı dışında bırakılan yerler hakkında) açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığı’dır”. Yargıtay uygulamalarına göre, orman kadastro komisyonlarının orman sınırı dışında bıraktığı yerlerin orman sınırı içine alınması konusunda Orman Bakanlığı ya da Orman Genel Müdürlüğü tara­fından açılan orman kadastrosuna itiraz davalarının devamı sırasında, davaya konu taşınmazlarda kendilerine husumet yöneltilenler dışında başka hak sahiplerinin bulunduğunun anlaşılması halinde, o hak sahipleri de davaya dahil edilerek husumet yaygınlaştırıldıktan sonra, dava esas yönünden karara bağlanmaktadır.
2) 3402 sayılı Kadastro Yasası hükümlerine göre yapılan orman kadast­rosu; 3402 sayılı Yasa’nın 4/3. maddesi 5304 sayılı Yasa ile değiştirilmeden önce bu madde hükümlerine göre yapılan orman kadastrosunda, kadastro çalışma alanı sınırlarında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya baş­lamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilmekte ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yerde bulunan ormanların sınırlaması ve orman sınırı dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Yasası hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanaklarıyla birlikte kadastro ekiplerine teslim edilmekte ve bu yerlerin ölçü ve harita işlemleri orman kadastro komisyonunun düzenlediği harita ve tutanaklar esas alınarak kadastro ekiplerince ikmal edilmekte, eğer iki ay içinde orman kadastro komisyonları orman sınırını belirlemezse, kadastro alanı sınırları arazi kadastro ekipleri tarafından belirlenerek çalışmalar yürütülmekte ve arazi kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de ikmal edilmiş sayılmakta ve Yasa’nın 9. maddesine göre yapılan itirazlar aynı Yasa’nın 10. maddesi hükmüne göre komisyonlar tarafından incelendikten sonra ister orman kadastro komisyonları tarafından, isterse arazi kadastro ekipleri tarafından belirlenen orman parsellerine ait tespit tutanakları ile aynı çalışma alanında bulunan diğer taşınmazların kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen askı cetvelleri ile pafta örnekleri 30 gün süre ile ilan edilmekte ve askı ilan süresi içinde itiraz edilmeyen tespit tutanakları kesinleştirilerek aynı Yasa’nın 12. maddesi gere­ğince tapuya tescil edilmekte, askı ilan süresi içinde Kadastro Mahkemelerinde dava açılan parsellerle ilgili uyuşmazlıklar 3402 sayılı Yasa’nın 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. madde hükümlerine göre karara bağlanmakta, daha önce orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyularak bu ormanlar hakkında aynı Yasa’nın 22/4. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılmakta idi.

Ancak, 22.02.2005 gün ve 5304 sayılı Yasa ile 3402 sayılı Yasa’nın 4/3. maddesi değiştirilmiş ve “çalışma alanında orman bulunması ve 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre orman kadastrosuna başlanılmamış olması halinde, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti kadastro ekibi tarafından yapılır. Ancak, bu çalışmalarda kadastro ekibine, Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatınca görevlendirilecek en az bir orman yüksek mü­hendisi veya orman mühendisinin Tarım Müdürlüklerince görevlendirilerek bir yüksek ziraat mühendisi veya ziraat mühendisinin bildirimden itibaren yedi gün içerisinde iştirak ettirilmesi zorunludur. Bu çalışmalara muhtar ve bilir­kişilerin katılmaması halinde çalışmalar re’sen devam ettirilir” şeklini almıştır.
3402 sayılı Yasa’nın değişik 4/3. maddesi gereğince kurulan komis­yonlara 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesini uygulama görevi verilmemiştir. Bu komisyonlar, o çalışma alanında nitelik kaybetme araştırmasına girmeden öncesi ve halen orman olan taşınmazların orman niteliğiyle tespit tutanaklarını düzenlemekle görevlidir. Bu komisyonlarca orman niteliğiyle tespit tutanağı düzenlenerek otuz günlük kısmi ilana çıkartılan taşınmazlar hakkında hak sahipleri, bu yerlerin orman niteliğini yitirdiği konusunda değil, sadece eskiden beri orman niteliğinde olmadığı konusunda Kadastro Mahkemesinde, Orman Genel Müdürlüğü’ne husumet yönelterek dava açacaklardır.
Ancak; orman niteliğinde tespit tutanakları düzenlenerek 30 günlük kısmi ilana çıkartılması halinde hak sahibi olan Orman Genel Müdürlüğü ya da Hazine, orman alanları dışında bırakılan taşınmazlar hakkında orman savı ile dava açabilecek midir? Hemen belirtmek gerekir ki; Yasalarımızda bunu engelleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Aksine 6831 sayılı Yasa’nın 11/1. maddesi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, kadastro sırasında orman sınırı dışında bırakılan orman alanlarının bulun­duğunun tespiti halinde, bu yerlerin orman sınırı içine alınması konusunda dava açmak zorundadır. 3402 sayılı Yasa’nın 26/4. maddesi gereğince “Kadastro Mahkemesinin yetkisi (görevi), her taşınmaz hakkında kadastro tutanağı düzenlendiği günde başlar”. Orman parsellerinin kısmi ilana çıkar­tıldığı tarihte henüz tespit tutanakları düzenlenmeyen maliki, yüzölçümü ve geometrik durumu belli olmayan taşınmazlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü 6831 sayılı Yasa’nın 11/1. maddesinin verdiği dava açma yetkisini nasıl ve kime karşı kullanacaktır? 6831 sayılı Yasa’nın 11/1. maddesi hükmüne göre “Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde Kadastro Mahkemelerine müracaatla sınır­lamaya ve 2. maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir”. Görüldüğü gibi Yasa, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’ne aleyhlerine olan tutanak, harita ve kararlara karşı itiraz davası açmakla yükümlü olduğu gibi 3224 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa’nın 2/g maddesi Orman Genel Müdür­lüğü’ne “orman kadastrosu ve mülkiyetle ilgili işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek” görevini vermiştjr. 3402 sayılı Yasa’nın 4. maddesi gereğince yapılan işlem, 6831 sayılı Orman Yasası ve 3402 sayılı Kadastro Yasası aynı anda birlikte ve iç içe uygulanarak yapılan karma bir kadastro işlemidir. 3402 sayılı Yasa ile 6831 sayılı Yasa’nın hiçbir maddesi yürürlükten kaldırılmamış, aksine 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 16/D maddesinde, ormanlar hakkında, bu yasada hüküm bulunmayan hallerde özel yasasının (6831 sayılı Yasa) uygulanacağı öngörüldüğünden, 3402 sayılı Yasa’nın 4. maddesi gereğince yapılan orman kadastrosunda, bu yasanın belirlediği usul hükümleriyle birlikte, özel yasa olan 6831 sayılı Yasa’nın belirlediği hükümlerin de uygulanması gerekir. 6831 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan orman kadastrosunda, orman sınırları içinde bırakılan taşınmazlar hakkında orman olduğu konusunda “olumlu orman kadastro harita ve tutanağı” düzenlendiği kabul edilerek hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere, orman sınırları dışında bırakılan, yani orman olmadığı konusunda “olumsuz orman harita ve kadastro tuta­nağı” düzenlenmiş sayılan taşınmazlar hakkında, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’ne, askı ilan süresi içinde Kadastro Mahkemesinde dava açma olanağı 6831 sayılı Yasa’nın 11/1. maddesinde tanındığı gibi 3402 sayılı Yasa’nın 4. maddesine göre yapılan orman kadastrosunda orman olduğu konusunda “olumlu harita ve tespit tutanağı” düzenlenen parsellerde (kısmi ilana çıkartılan parseller) hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere tanınan dava hakkının, orman sınırı dışında bırakılarak o tarihte henüz arazi kadastro tespit tutanağı düzenlenmemiş olmakla birlikte “olumsuz orman kadastro harita ve tutanağı” düzenlenmiş olduğu kabul edilerek 3402 sayılı Yasa’nın 26/4. maddesindeki kadastro tespit tutanağının düzenlenme koşulu aranmadan bu taşınmazlar hakkında da Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdür-lüğü’ne de dava açma hakkının tanınmış olduğunun kabulü gerekir. Şunu da belirtmek gerekir ki, kısmi ilana çıkartılan orman parsellerinden sonra kültür arazisi olarak tespit tutanakları düzenlenen taşınmazlar hakkında 3402 sayılı Yasa’nın 9. maddesi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, orman savı ile itiraz edebileceği gibi, itiraz edilmeyen ya da itirazları komisyonca ret edilerek kültür arazisi niteliği ile tespit tutanakları düzenlenip 3402 sayılı Yasa’nın 11. maddesi gereğince askı ilanına çıkartılan parseller hakkında HGK’nın 13.07.1996 gün 1996/20-459-556 ve 13.05.1996 gün ve 1996/20-566-1998/338 sayılı kararlarındaki ilke gereğince Orman Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın orman savı ile Kadastro Mahkemelerinde dava açabileceklerini ya da HGK’nın 16.05.2001 gün ve 2001/20-401-416 sayılı kararında kabul edildiği gibi başkaları tarafından süresinde açılan davaya, aynı Yasa’nın 26/D maddesi gereğince katılabile­ceklerini önleyen hiçbir Yasa hükmü bulunmamaktadır.
3) Tespit tutanağı düzenlendikten sonra açılacak davalarda husumetin, tespit malikine ya da kadastro komisyonunca malik sonradan değiştirilmişse onlara yöneltilerek açılması gerektiği usul hukukunun temel ilkesidir. Asıl sorun, orman niteliğindeki parsellerin kısmi ilana çıkartıldığı tarihte henüz kadastro tespit tutanağı düzenlenmediği için maliki, zilyedi, yüzölçümü ve geometrik durumu belli olmayan ancak orman sayılmayarak hakkında “olum­suz kadastro harita ve tutanağı düzenlenmiş” sayılan taşınmazlar hakkında, Orman Genel Müdürlüğü ya da Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Kadastro Mahkemesinde orman savı ile açacağı davada husumetin kime ya da kimlere yöneltileceğidir.
Dava açıldığı sırada bu davanın sonucu kim ya da kimleri etkileyeceği baştan belli ise, açılacak davada pasif husumet ehliyeti onlara ait olacağı Usul Hukuku’nun temel kuralıdır. Dava açıldığı sırada orman sınırları dışında bırakılan taşınmaz hakkında tespit tutanağı düzenlenmediğinden, taşınmazın gerçek hak sahibi belli değildir. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşınmazda hak sahibinin kimler olduğu konusunda otuz günlük askı ilan süresi içinde idari bir araştırma yapıp, bu araştırma sonucuna göre belirlenecek gerçek ya da tüzel kişilere husumet yöneltilerek askı ilan süresi bitmeden dava açılmalıdır denebilirse de, bu kısa süre içinde, dava edilecek taşınmazda hak sahibi olanlar her zaman tespit edilemeyeceği gibi, yapılacak araştırma sonucu tespit edilecek hak sahipleri her zaman gerçeği de yansıtmayabilir. O halde, kısmi ilana çıkartılan orman parsellerinin dışında kalan taşınmazlar yönünden Çevre ve Orman Bakanlığı ya da Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman savı ile otuz günlük askı ilan süresi içinde Kadastro Mahkemelerinde açılacak orman kadastrosuna itiraz davalarında, yapılan kadastro işleminin özelliği ve açılacak davanın niteliği gereği, husumetin Hazine veya taşınmazın içinde bulunduğu Köy Tüzelkişiliği ya da taşınmazda hak sahibi olduğu varsayılan gerçek veya tüzel kişilere karşı açılabileceğini kabul etmek gerekir. Yargılamanın devamı sırasında yapılan keşifte, davaya konu taşınmazda hak sahibi olanların belirlenmesi ya da malik hanesi açık bırakılarak düzenlenecek tespit tutanaklarının mahkemeye gönderilmesi halinde dava dosyası ile birleştirilip 3402 sayılı Yasa’nın 27, 28 ve 29. maddeleri hükümlerine göre işlem yapıldıktan sonra tespit tutanaklarında isimleri geçen, ya da keşif sırasında belirlenecek olan hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler davaya katılıp kendilerine duruşma günü tebliğ edilerek husumet yaygınlaştırılıp davada taraf oluşturulduktan sonra taraf delilleri ve 3402 sayılı Yasa’nın 30. maddesi gereğince mahkemece lüzum görülen diğer deliller de toplanarak dava konusu taşınmazın gerçek hak sahibi adına tescil edilmesi, dava dilekçesinde gösterilen gerçek ya da tüzel kişinin hak sahibi olmaması halinde davanın husumet yönünden red edilmemesi gerekir.
4) 3402 sayılı Yasa’nın 22.02.2005 gün ve 5304 sayılı Yasa ile değiş­tirilmesinden sonra çıkartılan ve 26.09.2005 günlü Resmi Gazete’de yayın­lanan Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 17/b-2. maddesinin 9. fıkrasında “Askı ilan süresi içinde ormanın sınırlandırma ve tespitine dava açılması durumunda, ormanın davaya konu edilen sınırları kesinleşmeyeceğinden, bu sınırlara bitişik gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazların tespiti sırasında dava devam ediyorsa, ormanla müşterek sınırları davalı bırakılır ve tutanakları düzenlendikten sonra açıklayıcı bir yazı ile Kadastro Mahkemesine intikal ettirilir”.

3402 sayılı Yasa’nın 5. maddesinde; “Kadastro Müdürü çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge ve örnekleri ile birlikte kadastro teknisyenlerine verir. Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmaz hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar, derhal Kadastro Müdürüne bildirilir”.
Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hak­kındaki Yönetmeliğin 7/a maddesinde; “Kadastro tutanağı henüz düzenlen­meden dava açılmışsa;çalışma alanında bulunan taşınmaz mallarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce Kadastro Müdürlüğü’ne bildirilmesi üze­rine, Kadastro Müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenlerine verilir. Dava listelerinde belirtilen taşınmaz malların kadastro tutanağı henüz düzen­lenmemiş ise, davanın mahiyetine göre, teknisyenlerce bu yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca sınırlandırma ve tespit yapıldıktan sonra 6. maddesine göre işlem yapılır”.
Aynı Yönetmeliğin 5/a maddesinde; “Dava mülkiyete yönelik ise, taşın­maz mal teknisyenlerince ölçülüp tarafların iddiaları, varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirildikten sonra, sonuçları ve varacakları kanaatleri tutanağın edinme sebebi sütununda etraflıca açıklanmak ve dosya numarası belirtilmek suretiyle maliki tayin edilmeden kadastro tutanağı dü­zenlenir”.
6. maddesinde; “Teknisyenlerce Kadastro Müdürlüğü’ne teslim edilen davalı taşınmazlara ait kadastro tutanakları ile eklerinin Kadastro Müdürünce derhal fotokopisi veya örnekleri çıkartılarak, asılları 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 5. maddesinin son fıkrası uyarınca en geç 7 gün içinde Kadastro Mahkemesine gönderilir”.
Bu hükümlerin ve yukarıda açıklanan konuların birlikte değerlendiril­mesinde şu sonuca ulaşılmaktadır:
Yörede 3402 sayılı Yasa’nın 5304 sayılı Yasa ile değişik 4/3. maddesi uyarınca yapılan orman kadastrosunda 6831 ve 3402 sayılı Yasa hükümleri iç içe ve birlikte uygulandığından, orman sınırları dışında bırakılan taşınmazlar hakkında 3402 sayılı Yasa’nın 26/4. maddesi gereğince henüz olumlu tespit tutanağı ve haritası düzenlenmemiş olmakla birlikte orman olmadığı konu­sunda “olumsuz tutanak ve harita düzenlendiği” kabul edilip, 6831 sayılı Yasa’nın 11/1. maddesi gereğince Kadastro Mahkemesinin görevi (yetkisi) başlayacağı, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ya da Orman Genel Müdürlüğü’nün otuz günlük kısmi ilan süresi içinde Kadastro Mahkemesinde dava açabileceği, açılacak bu davada yapılan kadastro işlemin özelliği ve açılacak davanın niteliği nedeniyle bu davada husumet Hazine veya taşınmazın içinde bulun­duğu köy tüzelkişiliği ya da davaya konu taşınmaza zilyet olanlara yönel­tilebileceği, kendilerine husumet yöneltilerek dava açılan özel ya da tüzel kişilerin gerçek hak sahibi olmadığı gerekçesiyle dava husumet yönünden red edilmeyip, Kadastro Mahkemesinin, dava dilekçesinde nitelikleri bildirilen taşınmazın tespit tutanağının, malik hanesinin açık bırakılmak suretiyle düzen­lenip, Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre mahkemeye göndermesini Kadastro Müdürlüğü’nden istemesi gerektiği, tespit tutanağı düzenlenmeden keşif yapılması halinde, keşif sırasında belirlenecek hak sahiplerinin davaya katılması, bu arada tespit tutanağının gönderilmesi halinde dava dosyası ile birleştirip 3402 sayılı Yasa’nın 27, 28 ve 29. maddeleri gereğince yargılamaya devamla, tespit tutanağında yazılı hak sahiplerini de davaya katıp, husumet yaygınlaştırılarak taraf oluşturulduktan sonra 3402 sayılı Yasa’nın 30/2. maddesi gereğince tarafların gösterecekleri deliller ile mahkemece resen lüzum görülen diğer deliller de toplanıp dava konusu taşınmazın gerçek hak sahibi adına tesciline karar verilmesi gerekir.
Bu ilkeler gözönünde bulundurularak davanın esasının incelenmesi gerekirken, henüz tespit tutanağı düzenlenmediği, bu nedenle dava koşulu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Orman Yönetimi’nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 08.06.2006 günü oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir