ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA / ÖNCESİ ORMAN OLAN YERLER

T.C.
YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi
E: 2006/3775
K: 2006/7258
T: 26.05.2006
ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA
ÖNCESİ ORMAN OLAN YERLER
Özet: Kesin hükümle orman olduğu saptanan taşınmazın, daha sonra yapılan orman kadastrosu sırasında, orman sınırı dışında bırakılmasının hukuken geçerliliği bulunmamaktadır. Bu yerler orman kadastro komisyonları tarafından her zaman orman sınırı içine alınabilirler.
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 2]
Taraflar arasındaki tescil davasından dolayı Yerel Mahkemece verilen hükmün; Dairemizin 13.09.2005 gün ve 2005/7853-10240 E.K. sayılı ilamıyla kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına karar verilmiş, süresi içinde davalı Orman Yönetimi vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:
Davacılar Hasan ve arkadaşları 18.07.2002 tarihli dava dilekçesi ile 1961 yılında yapılan tapulama çalışmaları sırasında Pakize adına tespit edilip, Orman Yönetimi’nin açtığı dava sonucunda kadastro mahkemesinin 06.09.1966 tarih 1965/39-132 sayılı kararı ile orman sayılan yerlerden olduğundan bahisle tescil harici bırakılan 318 sayılı parselin, 1981 yılında yapılan orman kadastrosunda orman sınırları dışında bırakıldığını ve bu tarihten itibaren 20 yıllık zamanaşımı zilyetliği ile kazanım koşullarının oluştuğunu iddia ederek 318 sayılı parselin tahdit dışında kalan bölümlerinin adlarına tescilini istemişler; Orhan, davacılar Hasan ve arkadaşlarının taşınmazın bir kısmını kendisine sattıklarını, Zuhal ise, Orhan’ın satın aldığı taşınmazın bir bölümünü kendisine sattığını ileri sürerek davaya katılmışlardır.
Mahkemece davacıların davalarının kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacılar Hasan ve arkadaşları vekili, katılan Orhan ile katılan Zuhal vekili tarafından temyiz edilmekle Dairece “çekişmeli taşınmazın, 09.07.2003 günlü fen bilirkişileri tarafından düzenlenen raporlarına ekli krokide 318 sayılı parselin (A) ile gösterilen 398.478 m2 yüzölçümündeki bölümünün uzman orman bilirkişisi tarafından kesinleşmiş orman tahdit haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan uygulama ve araştırmada orman tahdidi içinde kalan yerlerden olduğu anlaşıldığından davacı Hasan ve arkadaşları ile katılanlar Orhan ve Zühal’in temyiz itirazlarının reddi ile 318 sayılı parselin (A) ile gösterilen 398.478 m2 yüzölçümündeki bölümüne ilişkin hükmün (ONANMASINA), çekişmeli 318 sayılı parselin (Bl), (B2) ve (B3) ile gösterilen bölümlerinin 28.05.1981 tarihinde ilan edilerek kesinleşen orman kadastrosunda orman tahdit sınırları dışında bırakılmış olduğu, dava tarihi olan 18.07.2002 tarihi ile (Bl), (B2), (B3) ile gösterilen bölümlerinin orman kadastrosu sınırları dışında bırakılarak kesin­leşme tarihi olan 28.05.1982 tarihi arasında 20 yıllık zilyetlikle kazanım süresi dolduğu gözetilerek artık kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmeyeceği anlaşıldığından mahkemece orman kadastrosunun kesinleştiği tarihten, davanın açıldığı tarihe kadar zilyetlikle kazanım koşullarının gerçek kişiler lehine gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde araştırma yapılması ge­rektiği nedeniyle, 318 sayılı parselin (Bl), (B2) ve (B3) ile gösterilen bölümlerine yönelik hükmün (BOZULMASINA), karar verilmiştir. Bu kez, Orman Yönetimi çekişmeli 318 sayılı parselin (Bl), (B2) ve (B3) ile gösterilen bölümlerine yönelik olarak kararın düzeltilmesini istemektedir.
Dava konusu Ç… Köyü 318 parsel sayılı taşınmaz, 29.04.1961 tarihinde yapılan arazi kadastro çalışmalarında, 588.800 m2 yüzölçümü ile, delicelik ve tarla niteliğinde, Pakize adına tespit edilmiş, Orman Yönetimi’nin, orman sayılan yerlerden olduğu, Naci’nin ise taşınmazın Pakize tarafından kendisine satıldığını ileri sürerek adına tescili istemiyle açtığı dava sonunda, kadastro mahkemesinin 06.09.1966 tarih 1965/39-132 sayılı kararı ile Naci’nin davasının reddine, Orman Yönetimi’nin davasının kabulüne, Tarım Bakan-lığı’nın yazısı ile taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu bildirildiğinden, tescil harici bırakılmasına karar verilmiş, Hatice ve Naci’nin temyizi üzerine Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesinin 23.01.1967 tarih 1966/7880-448 sayılı kararı ile ormanların tahdit ve kadastrosunun Orman Yasası uyarınca özel komisyonlar tarafından yapılacağı ve 766 sayılı Yasanın 2. maddesi uyarınca ormanların kadastroya tabi tutulamayacağı belirtilerek, hüküm onanarak kesinleşmiş, ancak, 28.05.1981 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosunda çekişmeli taşınmazın (Bl), (B2), (B3) ile gösterilen bölümleri orman sınırları dışında bırakılmıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.03.2006 gün ve 2006/08-106 esas 2006/68 sayılı kararında da açıklanarak kabul edildiği üzere, kesin hükümle orman olduğu saptanan taşınmazın, daha sonra yapılan orman kadastrosu sırasında, orman sınırı dışında bırakılmasının hukuken geçerliliği olamayacağı, kaldı ki, 4999 sayılı Yasa hükümleri uyarınca herhangi bir nedenle orman sınırı dışında bırakılan ormanlar, orman kadastro komisyonları tarafından her zaman orman sınırı içine alınabileceğinden, yerel mahkemece yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığı, Dairenin davaya konu 318 sayılı parselin (Bl), (B2) ve (B3) ile gösterilen bölümlerine yönelik bozma kararı maddi yanılgıya dayalı olduğu anlaşıldığından, davalı Orman Yönetimi’nin karar düzeltme isteğinin kabulü ile, yerel mahkemenin hükmünün onanmasına karar vermek gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Orman Yönetimi’nin davaya konu 318 sayılı parselin (Bl), (B2) ve (B3) ile gösterilen bölümlerine yönelik karar düzeltme isteminin (KABULÜNE), Dairenin 13.09.2005 gün 2005/7853-10240 E.K. sayılı (KISMEN ONAMA, KISMEN BOZMA) kara­rının 318 sayılı parselin (Bl), (B2) ve (B3) ile gösterilen bölümleri hakkındaki bozma ile sınırlı olmak üzere (KALDIRILMASINA), yerel mahkeme hük­münün (ONANMASINA), 26.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir