PARA ALACAĞI / İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/11335
K. 2006/14081
T. 29.6.2006
PARA ALACAĞI
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 50]
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 73]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu tarafından icra takibinin dayanağı faturadaki malın teslim edilmediği yönünde bir iddiada bulunmadığına göre, oluşan para alacağı nedeniyle ve Borçlar Kanununun 73/1. maddesi gereğince alacaklının ödeme zamanındaki ikametgahında takip yapılabilir.
İİK.nun 50/1. maddesinin ikinci cümlesine göre de, “Davalının bulunma koşulu” aranmaksızın takip, akdin yapıldığı yer icra dairesinde başlatılabilir. Bu nedenle borçlunun yetki itirazı yerinde olmayıp alacaklının isteminin kabul edilerek borçlunun icra dairesinin yetkisine yönelik itirazının kaldırılması gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 29.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.