REDDİ HAKİM TALEBİ

T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E:2006/1464
K:2006/13086
T:28.6.2006
REDDİ HAKİM TALEBİ
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 27]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 29]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 31]
Cürüm İşlemek için Teşekkül Oluşturmak,Cürüm İşlemek Amacıyla Oluşturulan Teşekküle Üye Olmak,Cürüm İşlemek Amacıyla Oluşturulan Teşekküle Bilerek Yardım Etmek,Nitelikli Dolandırıcılık, Bankalar Yasasına Muhalefet Suretiyle Zimmet ve Sahte Hususi Evrak Tanzim Etmek suçlarından sanıklar Dinç Bilgin ve arkadaşları haklarında yapılan duruşma sonunda: Bir kısım sanıkların beraatlerine, bir kısım sanıkların hükümlülüklerine dair İSTANBUL 8.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.07.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, müdahiller BDDK,Bayındırbank A.Ş., TMSF ve C. Ç.ile M.A.Ö.vekilleri ve sanıklar D.B.,Ö.Ş.B.,C.Ç.,M.Ç.,İ.H.K., M.D.,Ş.K.,Z.Ü.ve H.C.K.müdafiileri tarafından süresinde istenilerek, sanıklar D.B.,Ö.Ş.B.,C.Ç.,M.Ç.,İ.H.K.,M.D.,Ş.K.ile Z.Ü. müdafiileri yönünden de duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının red, onama ve bozma isteyen 7.11.2005 ve 3.2.2006 tarihli ek tebliğnamesiyle daireye verilmekle, bu sanıklar haklarında tayin olunan cezanın miktar ve niteliği itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verildikten Yargıtay Cumhuriyet Savcısının düşüncesi alındıktan ve sanıklar D.B.,Ö.Ş.B.,İ.H. K., M.D.,Ş.K., Z.Ü.ve sanıklar müdafiileri Av.A.İ.., Av.B.Ö., Av.İ.H.S.,Av.D.K., Av.C.G.,Av.O.A.,Av.İ.N.,Av.Y.A.,Av.A.T. 28.6.2006savunmalarını yaptıktan sonra dosyadaki kağıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:
I-Nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve teşekkül mensuplarına yardım suçlarından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve teşekkül mensuplarına yardım suçlarından Bayındırbank A.Ş.’nin cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve teşekkül mensuplarına yardım, ihtilasen zimmet ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından C.Ç.ve M.A.Ö.’ün sözü edilen suçlardan doğrudan doğruya zarar görmedikleri halde bu davalara katılmalarına karar verilmesi, hükmü temyize hak kazandırmayacağından anılan kurum ve gerçek kişi vekillerinin belirtilen bu suçlara yönelik temyiz inceleme isteklerinin 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi uyarınca yürürlükte bulunan CMUK.nun 317.maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,
II-Sanıklar D.B.,C.Ç.,Ö.Ş.B., M.Ç.,İ.H.K.,M.D.,Ş.K., Z.Ü.ve H.C.K.müdafiileri ile Katılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu vekillerinin sanıklar hakkında açılmış bulunan tüm suçlardan kurulan hükümlere, Katılan C.Ç.ve M.A.Ö.vekillerinin özel belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme, Katılan Bayındırbank A.Ş. vekillerinin özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve ihtilasen zimmet suçlarından, Katılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vekilinin de ihtilasen zimmet suçundan kurulan hükme yönelik temyizlerine gelince,
1-Sanıklar D.B.ve Ö.Ş.B.’in 23.6.2005 günlü celsede verdikleri dilekçede, mahkeme Başkanı M.A.ve Üye hakimler K.M.Y.ile S.T.aleyhine 20.6.2005 tarihinde Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nde 2005/8012 esasında kayıtlı dosya üzerinden HMUK.nun 573. ve devamı maddeleri uyarınca manevi tazminat talepli dava açtıklarını, isimleri belirtilen mahkeme heyeti hakkında 21.6.2005 tarihinde Adalet Bakanlığı’na şikayette bulunduklarını ve mahkemenin 2004/55 esas, 2004/44 karar sayılı Sümerbank davasında tesis edilen hükmün gerekçesinde, TMSF ile yapılan anlaşmanın suçun tevil yollu ikrarı anlamına geldiğinin kabul edilmiş bulunmasının, kendilerinin de TMSF ile benzer bir anlaşma yapmış olmaları nedeniyle, bu hususun kendileri için verilecek kararda ihsası rey anlamına geleceğini belirtip, tüm bu gerekçelere ilişkin delillerini de ibraz edip, CMK.nun 29,298/c ve 31/son maddelerinin uygulanmasını talep ederek mahkeme heyeti hakkında reddi hakim talebinde bulundukları cihetle, talebin davayı uzatmaya matuf olduğu da açıkça anlaşılamadığı halde, CMK.nun 27/2.maddesinde belirtilen ret prosedürü işletilerek bir karar alınmak üzere dosyanın merciine gönderilmesi gerekirken, talebin davayı uzatmaya matuf olduğu gerekçesiyle CMK.nun 31/1-b-c maddeleri uyarınca reddi hakim talebinin geri çevrilmesine hükmolunması, itiraz merciince de aynı usul hükümlerinin uygulanması ve mahkemece anılan yasanın 29.maddesine aykırı olarak Cumhuriyet Savcısından esas hakkında mütalaa alınması,
2-Sanıklar D.B.ve Ö.Ş.B.müdafiileri 20.7.2005 havale tarihli dilekçeyle, mahkeme başkanı Mustafa Akın tarafından kaleme alınıp, 2002 yılı Şubat ayında yayınlanan Altın Makas RTÜK isimli eserin 25-30.sayfalarında yer alan düşüncelerin D.B. ve grubu yönünden önyargı oluşturduğunu, bu kitabı dilekçe ekinde sundukları 15.7.2005 tarihli faturada da görüldüğü üzere yeni satın aldıklarını ve kitaptaki anlatımlardan da henüz haberdar olduklarını, ayrıca, mahkeme heyetinin kendileri hakkında önyargılı olduklarından tarafsız davranılamayacağını ve mahkemenin bu davayla ilgili vereceği nihai kararın bilgisayar disketinde hazır bulunduğunu ileri sürerek bu iddialarına ilişkin delillerini de ibraz etmek suretiyle mahkeme başkanı ve tüm üyeleri hakkında reddi hakim talebinde bulunduğu cihetle, duruşmadan önce yapılan bu talebin açıkça yargılamayı uzatmaya yönelik bulunduğu da anlaşılamadığından bu istemle ilgili olarak da CMK.nun 27/2.madde kapsamında işlem yapılıp bir karar alınmak üzere dosyanın merciine gönderilmesi gerektiği nazara alınmadan talebin yargılamayı uzatmaya matuf olduğu gerekçesiyle reddi hakim isteminin CMK.nun 31/1-b-c maddeleri uyarınca geri çevrilmesine karar verilip duruşmaya devam edilerek yazılı şekilde nihai hüküm tesisi,
3-Kabul ve uygulamaya göre de;
Reddi hakim talebinin geri çevrilmesine ilişkin 21.7.2005 günlü ara kararının CMK.nun 31/son maddesi uyarınca itirazı mümkün olduğu ve sanıklar müdafiileri de söz konusu karara itiraz edeceklerini açıkladıkları halde, itiraz haklarını kullanma imkanı verilmeden nihai hüküm kurulması suretiyle,
Sanıkların yasal haklarının kısıtlanması,
Yasaya aykırı ve,
4-Hükümden sonra 1.11.2005 gün ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 168.maddesi ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu yürürlükten kaldırılmış olup, 5237 sayılı TCK.nun 7.maddesi uyarınca lehe olan yasa belirlenip, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin,takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı icabettirmiş olup, müdahiller BDDK, Bayındırbank A.Ş., TMSF ve C..Ç.ile M.A.Ö.vekilleri ve sanık H.C.K.müdafiinin temyiz dilekçelerinde ve sanıklar D.B.,C.Ç.,Ö.Ş.B.,M.Ç.,İ.H.K.,M.D.,Ş.K.ve Z.Ü. müdafiilerinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı inceleme sırasında ve sanıklar Dinç Bilgin, Ö.Ş.B.,İ.H.K., M.D.,Ş.K.ve Z.Ü.’ın duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdükleri temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş bulunduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün belirtilen sebeplerden dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 28.06.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir