REESKONT FAİZİ / SİGORTA PRİMİ

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1036
K: 2006/4617
T: 25.4.2006
REESKONT FAİZİ
SİGORTA PRİMİ
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 1279]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 1295]
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 10. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04.05.2004 tarih ve 2001/191-2004/513 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 25.04.2006 günde davacı avukatı N….. ile davalı avukatı G….. gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı şirkete kasko sigorta poliçesiyle sigortalı olduğunu, Kadir’in sevk ve idaresindeki sigortalı aracın 02.06.2001 günü meydana gelen kazada hasarlandığını, davalı şirketin hasar dosyası açmadığı gibi ekspertiz incelemesi de yaptırmadığını ileri sürerek, 61.010.000.000 TL.nın olay tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının kaza tarihine kadar hiçbir sigorta primini ödemediğini, TTK.nun 1295. maddesi gereğince prim peşinatının kaza tarihine kadar ödenmemesi nedeniyle, müvekkili şirketin sorumluluğunun başlamadığını, prim karşılığı olarak kazadan 2 gün sonra davacı tarafın verdiği çeklerin müvekkilince kabul edilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, sigorta poliçesi genel şartlarının C-1 maddesinde “sigorta primi taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksidin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine söz konusu taksidin 1 ay içerisinde ödenmesini, aksi takdirde sözleşmenin feshedilmiş olacağını bildirir. Bu sürenin sonucunda borç ödenmemiş olur ise sözleşme feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilen ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.” hükmünün yer aldığı, bu hükme rağmen davalının, ilk taksitten sayılan peşinatın da ödenmediği halde kendisine düşen edimini yerine getirip sigorta ettireni haberdar etmediği, sigorta ettirenin kazadan sonra 6 taksit bedelini T.İ…
… Bankası Kınık Şubesi’ne çek olarak ödediği, davacı tarafından 5 günlük süre içinde hasarı sigorta şirketine bildirdiği halde, sigortaca ekspertiz gönderilmediği ve hasar tespiti yapılmadığı, sigortalı aracın tamir ettirilerek çalışır hale getirildiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, 61.010.000.000 TL.nın kaza tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Davalı vekili, sigorta primlerinin rizikodan önce ödenmediğinden, davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun başlamadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
TTK.nun 1295/2.maddesi hükmüne göre, sigortacının sorumluluğu, primin veya ilk taksidin ödendiği tarihte başlar. Aynı Yasa’nın 1279.maddesi hükmüne göre ise, sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin, rizikonun gerçekleşmiş olduğunu yahut sigortacının rizikonun gerçekleşmesi imkanı kalmadığını bilmesi halinde, sigorta sözleşmesi hükümsüzdür.
Dava konusu olayda da, davacıya ait aracın sigorta poliçesinin 19.04.2001-19.04.2002 dönemini kapsadığı, riziko tarihinin ise 02.06.2001 tarihinde meydana geldiği taraflar arasında tartışmasızdır. Davalı sigorta şirketinin acentesi olan T.İ…
… Bankası Kınık şubesi müdürü, 11.06.2002 tarihinde, davacı tarafından prim karşılığı teslim edilen 11.06.2001, 31.07.2001, 24.08.2001, 31.08.2001, 20.06.2001, 29.06.2001 ve 09.07.2001 keşide tarihli çeklerin davacıya iadesi için Kınık Noterliği’ne tevdi ettiği 1738 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki emanet tutanağından anlaşılmaktadır. Bahsi geçen çeklerin davacı tarafından davalı sigorta şirketine yada acentesine ne zaman verildiği ise dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra ve davalının rizikodan haberdar olarak, bilinçli bir şekilde dava konusu çeklerin davalı tarafından prim karşılığı alınması halinde, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağının kabulü gerekir.
Tüm bu açıklamalar ışığında mahkemece, dava konusu çeklerin davacı tarafından davalıya ne zaman teslim edildiği, rizikonun gerçekleşmesinden sonra bilinçli bir biçimde çeklerin davalı tarafından teslim alınması halinde sigorta şirketinin hasar bedelinden sorumlu olacağı, aksi takdirde, TTK.nun 1295/2 ve 1279.maddeleri gereğince sigorta şirketinin sorumlu olmayacağı gözetilerek, buna göre delillerin değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, kararın davalı yararına (BOZULMASINA), takdir edilen 450.00 YTL. duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 25.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.