REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZINA GEÇME SUÇU

T.C.

YARGITAY

Beşinci Ceza Dairesi

E:2006/1493

K:2006/3741

T:3.5.2006

REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZINA GEÇME SUÇU
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 230]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 415]

Reşit olmayan mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoyma ve ırzına geçme suçlarından sanık O.D.’in bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkumiyetine dair ( SAKARYA ) l.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.10.2005 gün ve 2005/249 Esas, 2005/287 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca İncelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Bassavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

İlk hüküm bozulmakla ortadan kalkmış olduğundan, yeniden hüküm kurulurken 5271 Sayılı CMK.nun 230. maddesi amir hükmüne rağmen delillerin açıklanıp tartışılmaması ve dayanılan gerekçenin gösterilmemesi,

Kabule göre de;

Sanığın 13.3.2003 günlü ilk temyiz dilekçesinde mağdurenin 15 yasından büyük olduğunu ifade etmesi ve kayden 10.4.1986 doğumlu olan mağdurenin dosya içinde bulunan doğum tutanağından 17.6.1987 tarihinde beyan üzerine nüfusa tescil edilmiş olduğunun anlaşılmasına, mahkemece suç tarihi olarak kabul edilen Aralık 2000 de 15 yasını bitirmesine 5 ay gibi bir sürenin kalmış bulunmasına göre; suç unsurlarına etkisi bakımından resmi bir sağlık kuruluşunda doğmamış olan mağdurenin kemik film ve grafileri çektirilerek sağlık kurulundan raporu alınıp, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas Kurulundan da görüş sorularak, gerçek yasın bilimsel şekilde saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde hükme varılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafıinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükmün 5320 Sayılı Yasanın 8/1 maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA , 03.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir