RESMİ BİRİM FİYATI / YIPRANMA PAYI

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E:2006/5651
K:2006/7179
T:12.06.2006

RESMİ BİRİM FİYATI
YIPRANMA PAYI
Özet: Kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın tescili davasında, taşınmaz üzerindeki binanın de­ğeri, Bayındırlık Bakanlığı’nın o yılın Ocak ayında ilan ettiği resmi birim fiyatı üzerinden hesaplanır ve birim fiyatı dava tarihine eşkale edilir.
Yeni yapılan ve kullanılmayan binanın yıpranma payının %1 kabulü doğrudur.
2942 s. KAMULAŞTIRMA KANUNU [Madde 10]
Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca bozulması hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 02.02.2006 gün 2005/12031 Esas ve 2006/724 Karar sayılı ilama karşı davalı vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi iste­nilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşın­mazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizce bozulmuş, bu karara karşı davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
1- Dosyada yapılan incelemede; dava konusu taşınmaz üzerinde bulu­nan binanın değerinin, Bayındırlık Bakanlığı tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan olunan resmi birim fiyatları esas alınmak suretiyle hesaplandığı, ancak davanın 30.11.2004 tarihinde açıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, dava konusu
taşınmaz üzerinde bulunan bina değerinin de dava tarihi itibariyle hesap­lanması gerektiği, bu nedenle de dava konusu edilen binanın fiyatı hesap­lanırken, Bayındırlık Bakanlığı tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan olunan bina metrekare birim fiyatının dava tarihine eşkale edilmesi gerekirken, böyle bir hesaplama yöntemi uygulanmadan binaya eksik bedel biçildiği,
2- Taşınmaz üzerinde bulunan binanın yeni yapıldığı, hiç kullanılmadığı, herhangi bir amaca tahsis edilerek yıpranmadığı dosyada bulunan bilgi ve belgelerden anlaşılmış olup, mahkemece yıpranma payının %1 olarak kabul edilmesinin doğru olduğu,
Bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından; Davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile;
A- Dairemizin 02.02.2006 gün ve 2005/12031-2006/724 sayılı bozma ilamına ayrı bir paragraf olarak (Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binanın değeri hesaplanırken, Bayındırlık Bakanlığınca 2004 yılı Ocak ayında ilan olunan resmi birim fiyatlarının dava tarihi olan 30.11.2004 tarihine eşkale edilmeksizin binaya eksik değer biçilmesi) cümlesinin yazılmasına,
B) Dairemizin bozma ilamındaki (2) numaralı bozma nedeninin karardançıkartılmasına,
C) Dairemizin aynı bozma kararının (1) ve (3) numaralı bentlerininaynen muhafazasına,
Hükmün böylece yukarıda açıklanan neden yönünden de (BOZUL­MASINA), peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde ödeyene iadesine, 12.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir