RESMİ ŞEKİL

T.C.

YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi
E: 2006/2922
K: 2006/4447
T: 20.4.2006
RESMİ ŞEKİL
ÖZET : TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 706, TAPU KANUNUNUN 26, BORÇLAR KANUNUNUN 213 MADDELERİ HÜKMÜ GEREĞİNCE, TAPULU TAŞINMAZLARIN RESMİ OLARAK YAPILMAYAN SATIŞ İŞLEMİ, HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİLDİR. BİR BAŞKA İFADEYLE TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN YAPILAN SATIŞI GEÇERSİZDİR.
Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;
Davacı,davalı adına kayıtlı bulunan 191 ada 79 parsel sayılı taşınmazın 8000.m2. ni davalının bayiinden haricen satın aldığını,bu bölümde meyve ağaçları yetiştirdiğini,10 yıldır zilyedi bulunduğu halde taşınmazın davalıya hileli temlik edildiğini ileri sürüp 8000.m2.lik kısmın tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı,dava konusu taşınmazı bedelini ödeyerek satın aldığını,harici satışın kendisine karşı ileri sürülemeyeceğini belirtip davanın reddini savunmuştur. Birleşen davasında, kayden maliki bulunduğu 191 ada 79 parsel sayılı taşınmazı davalının haksız işgal ettiğini ileri sürüp elatmanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece,çekişme konusu taşınmazı davacının eşinin haricen satın aldığı ve taşınmazda davacının zilyet bulunduğu,davalıya yapılan temlikin muvazaalı olduğu,harici satıştan davalının da haberdar bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne,birleşen davanın reddini karar verilmiştir.
Karar,davalı (birleşen davanın davacısı) tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla,tetkik hakiminin raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.
Dava, tapu iptali ve tescil ; birleşen dava; çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne, birleşen davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 79 parsel sayılı taşınmazın davalı Mustan adına kayıtlı olduğu, davacının kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkının bulunmadığı, taşınmazın bir bölümünü de davacı Kadriye’nin tasarruf ettiği anlaşılmaktadır.
Davacı, Kadriye taşınmazdaki çekişmeli yeri önceki malik Hüseyin’den haricen satın aldığını ileri sürerek iptal ve tescil isteğinde bulunmuş, mahkemece bu istek yerinde görülerek davanın kabulüne karar verilmiştir.
Türk Medeni Kanununun 706, tapu kanununun 26 Borçlar Kanununun 213 maddeleri hükmü gereğince, tapulu taşınmazların resmi olarak yapılmayan satış işleminin bir başka ifadeyle haricen yapılan satışın hukuken geçerli olmayacağı kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, davanın reddine, birleşen davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir:Davalı (birleşen davanın davacısı) nın temyiz itirazları yerindedir.Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428.maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 20.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir