RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK

T.C.

YARGITAY

Sekizinci Ceza Dairesi
E: 2004/10815
K: 2006/2822
T:04.04.2006
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK
ÖZET: Sanığa valilik tarafından silah satın alma yetki bel­gesi verildiği, fatura ile dava konusu tabancayı aldığı, yö­netmelikçe öngörülen 60 günlük sürede merciine müracaat ederek ruhsatını almadığı, bu sürede silahı taşıdığına iliş­kin de bir kanıt bulunmadığına göre sanığın beraatı ile silahın başkasına devrinin sağlanması için idareye teslimine karar verilmesi gerekir.
6136 s. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKK… [Madde 13]
6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Halil’in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (Almus Asliye Ce­za Mahkemesinden verilen 11.03.2004 gün ve 77 esas, 15 karar sayılı hük­mün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenil­miş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 02.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığa, Valilik makamınca 02.03.2001 tarihinde Kamu Görevlisi Silah Ta­şıma ruhsatı onayı verildiği, 13.03.2001 tarihli silah satın alma yetki belgesi ile MKE’den 01.03.2002 tarihli fatura ile dava konusu tabancayı satın aldığı, bu tarihten sonra yönetmelikçe öngörülen 60 günlük süre içerisinde merci­ine müracaat ederek ruhsatını almadığı, bu süreden sonra silahı taşıdığına ilişkin dosyada da herhangi bir kanıt da bulunmadığı anlaşılmakla, suç kas­tı bulunmadığından sanığın beraatı ile silahın başkasına devrinin sağlanma­sı açısından idareye teslimine karar verilmesi gerekirken, mahkûmiyet ve zo­ralıma hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş sanık Halil müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BO­ZULMASINA), 04.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir