RÜŞVET TEKLİF ETMEK SUÇU / RÜŞVET ANLAŞMASI / LEHE KANUN UYGULAMASI

T.C.
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E:2006/1978
K:2006/2266
T:23.3.2006
RÜŞVET TEKLİF ETMEK SUÇU
RÜŞVET ANLAŞMASI
LEHE KANUN UYGULAMASI
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 252]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 213]
Rüşvet teklif etmek suçundan hükümlü Sabah Muhammet İbrahim’in hakkında 5237 Sayılı TCK.nun uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili olarak ( ŞIRNAK ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 6.7.2005 gün ve 2005/408 Esas, 2005/273 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Davanın esasını çözen veya bunda değişiklik yapan sonuç kararlar duruşma dışında verilmiş olsalar bile temyiz edilebileceği ve bu nedenle hükümlü müdafiinin istemi temyiz niteliğinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
5237 Sayılı Yasanın 252. maddesi düzenlenmesinde, 765 Sayılı Yasanın 213/1. maddesi hükmünün aksine, rüşvet teklifinin teşebbüse mümkün hale gelmesi ve önceki kesinleşen kararda sübutu kabul edilen eylemin, sanığın Irak sınırından kaçak olarak bazı kişilerin ülkeye girişine göz yumulması karşılığında görevlilere para teklifinin, görevli memurlarca kabul edilmemesi şeklindeki oluşu karşısında, taraflar arasında rüşvet anlaşmasının gerçekleşmemesi nedeniyle 5237 Sayılı Yasanın 252. maddesine göre rüşvete teşebbüs vasfında bulunduğu ve lehe olan yasanın belirlenmesinde buna göre değerlendirme yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
5252 Sayılı Yasanın 9/3 ve CMK.nun 34 ve 230. maddelerine uygun olarak lehe olan hükmün;önceki ve sonraki kanunların bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçlarının birbiriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenmesi ve her iki kanunla ilgili uygulamanın denetime olanak verecek şekilde kararda gösterilmesi ve 5237 Sayılı Yasanın uygulanması durumunda 51. ve 52. maddelere göre gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi açısından duruşma açılıp tüm bunların gerekçeleri de gösterilmek suretiyle hüküm kurulması gerektiği halde soyut gerekçeyle lehe olan yasa belirlenip yazılı şekilde uygulama yapılması,
SONUÇ : Kanuna aykırı, hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 23.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir